Poštovani/e,

Pozivamo Vas da postanete član/ica Udruženja/udruge „BH novinari“, kako biste podržali rad BHN na očuvanju ugleda i dostojanstva novinarske profesije, poboljšanju prava i odgovornosti novinara i uvažavanju prava javnosti na informaciju.

Da bi postali član Udruženja/udruge „BH novinari“ potrebno je:

 • ispuniti formular u nastavku Vašim podacima,
 • dostaviti jednu portret-fotografiju na adresu bhnovinari@bhnovinari.ba i
 • uplatiti članarinu na račun u banci ili lično u prostorijama BHN (Vidjeti odluku o visini i načinu plaćanja članarine)

Za više informacija kontaktirajte nas na broj: +387 33 255 601 ili na mail: bhnovinari@bhnovinari.ba

Pogodnosti

Popusti

 • 50 % na sve linije Centrotransa unutar BiH

 • 30 %  na sve linije Centrotransa van granica BiH

 • 30 % na linije Željeznica FBiH

 • 15 % na Budget car rental

 • 50 % na linije Autoprevoz-bus Mostar, Trans Tourist Tuzla i Zenica Bus

 • 20% pri kupovini naočala i dioptrijskih okvira u Optic shop-u „Marisol“ u ulici Veselina Masleše br. 20,  Banjaluka

 • 10 % na istaknutu cijenu za gotovinsko plaćanje računarkse opreme i servisiranje, 3 do 5% ukoliko se plaća karticom, zavisno od iznosa fakture. Firma Default, Privredni grad SkenderijaPostanite Član

Podaci o sadašnjoj saradnji

ostalo (upisati)

Sadašnja funkcija u mediju
Specijalizacija u novinarstvu
U novinarstvu djelujem

Mediji u kojim sam objavljiva/o/la (navesti godine od do):


Zanimanje

Je li Vam novinarstvo jedino zanimanje?
Ako je odgovor NE navedite čime se još bavite:


Jezici

Poznavanje stranih jezika:
Poznavanje stranih jezika:


Osnovne informacije

Broj telefona


Osnovne informacijeČlanarina

Upravni odbor Udruženja/udruge „BH novinari“ na sjednici održanoj u Sarajevu 17.02.2017. god., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o visini i načinu plaćanja članarine

 

Član 1

 

Godišnja članarina za članove Udruženja/udruge “BH novinari” (u daljem tekstu: BHN) iznosi:

 1. za punopravne članove – 25 KM
 2. za studente žurnalistike – 5 KM
 3. za penzionere – 10 KM
 4. za počasne članove – 140 KM

 

Član 2

 

Članarina se plaća na godišnjem nivou i treba se izmiriti najkasnije do 31. jula u tekućoj godini.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja, biće omogućeno plaćanje članarine u tri rate.

Član 3

Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN: 1610000051740005, Raiffeisen Bank Sarajevo ili kešom u Uredu BHN u Sarajevu,  o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena gotovinom polaže se na bankovni račun BHN najkasnije dan nakon preuzimanja novca.

Član 4

Iznos uplaćene godišnje članarine prebaci se u BHN Fond solidarnosti za dodjelu jednokratne novčane pomoći našim članovima koji su ostali bez posla, bolesni su ili imaju neke druge materijalne teškoće u vođenju svakodnevnog privatnog i profesionalnog života.

Član 5

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (svaka 3 mjeseca) izvještava Upravni i Izvršni odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za tekuću godinu.

Član 6

Izmirenje godišnje članarine prema BHN je uvjet za dobijanje press kartice IFJ.

Za izdavanje IFJ kartice članarina iznosi 40 KM i ona traje dvije

Član 7

Članovi BHN, koji ne plate godišnju članarinu do predviđenog roka, biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog obavještenja, ne plate članarinu, Upravni odbor BHN će donijeti odluku o isključenju iz članstva.

Član 8

O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima sporazum o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje popusta na osnovi članstva u BHN.

O isključenju iz BHN članstva biće obaviještena i Međunarodna federacija novinara, od koje će biti zatraženo poništenje IFJ press kartice.

Član 9

O novoj članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze, biće pismenim putem upoznati svi članovi BHN.

Član 10

Odluka stupa na snagu danom donošenja.