Osnivačka skupština Udruženja novinara BHN, koja je održana u Sarajevu 11.decembra 2004. godine, a na osnovi članova 10.i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 32/01 i 42/03) donosi slijedeći:

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA NOVINARA BHN

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje je vanstranačko. Slobodno i dobrovoljno Udruženje novinara koji prihvaćaju ovaj Statut, kao i medjunarodno uspostavljene standarde ljudskih prava i sloboda, etičke i profesionalne standarde novinarstva u BiH i svijetu   i sve druge dokumente koje usvoji Udruženje.

Član 2.

Udruženje djeluje na području cijele BiH.

Član 3.

Ovim Statutom, a u skladu sa članom 12. Zakona, uredjuju se:
–    puni i skraćeni naziv Udruženja,
–    ciljvi Udruženja,
–    organizacija i organi Udruženja,
–    članstvo,
–    pravila za izmjene i dopune Statuta i donopenje drugih općih akata,
–    pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i nadzor na dkorištenjem tih sredstava,
–    oblik i sadržaj pečata,
–    zastupanje i predstavljenje Udruženja,
–    stupanje u interesne koalicije, saveze i druge organizacijske oblike sa drugim udruženjima/udrugama u zemlji i inozemstvu,
–    uvjeti i postupak za prestanak rada Udruženje i
–    druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 4.

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje novinara BHN,
Udruga novinara BHN
Udruženje novinara BHN (ćirilicom)

Skraćeni naziv Udruženja glasi:        BHN
BHN
BHN (ćirilicom)

Naziv Udruženja službeno se koristi na latinici i ćirilici.

Član 5.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ul.Kralja Tvrtka 5/5.

Član 6.

Udruženje djeluje na  prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Rad Udruženja je javan i transparentan i ogleda se u dostupnosti svih informacija koje se  odnose na  rad i poslovanje Udruženja medijima, pojedincima i cijeloj javnosti Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Udruženje ima  svoj znak koji predstavlja plavo pero sa tri žuta prstena ispod kojeg je ispisan crnim slovima sktaćeni naziv Udruženja na latinici i ćirilici.

Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm gdje je kružno ispisan puni naziv Udruženja,  (Udruženje novinara BHN) na latnici – bosanski jezik,  i sjedište Udruženja (Sarajevo) a na sredini je upisan skraćeni naziv Udruženja BHN.

Odluku o pečatu i načinu upotrebe donijeti će Upravni odbor Udruženja.

CILJEVI UDRUŽENJA

Član 8.

Ciljevi djelovanja Udruženja su:
–    promoviranje i zaštita profesionalnih, socijalnih i intelektualnih interesa članova,
–    promoviranje etičkih standarda i integriteta novinarske profesije,
–    zaštita slobode govora i slobode štampe,
–    poboljšanje radnih i socijalnih uvjeta svojih članova,
–    zaštita radnih i drgih prava novinara i ostalih uposlenika,
–    unapredjenje zakonskog okvira za rad medija u BiH,
–    zaštita javnosti od zloupotrebe medija,
–    uspostavljenje suradnje sa sličnimnvoinarskim i drugim udruženjima/udrugama u BiH i svijetu radi unapredjenja položaja medija i novinara, jačanja gradjanskog društva i promoviranja demokratije,
–    educiranje novinara i ostalih uposlenika u medijima radi proširenja njihovih znanja i sposobnosti,
–    štampanje i izdavanje priručnika, brošura, novina i drugih štampanih izdanja od interesa za medije i novinare u BiH,
–    organiziranje skupova, manifestacija, seminara i javnih debata koje će unapredjivati rad Udruženja/udruge, doprinijeti afirmaciji novinarstva kao profesije i vrijednosti gradjanskog društva.

ČLANSTVO

Član 9.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Član može biti svaki novinar kome je novinarstvo osnovna profesije i pretežno se izdržava od tog posla, bez razlike da li je uposlenik u medijskoj kući ili free lancer, te onaj ko prihvaća Statut i druga akta Udruženja.

Član 10.

Članom Udruženja se postaje podnošenjem zahtjeva i potpisanom izjavom  da prihvata Statut i pravila Udruženja. Podnositelj zahtjeva je dužan predočiti dokaz o profesionalnom bavljenju novinarstvom – potvrdu o zaposlenju, ugovor o novinarskom angažmanu, dokaz da kao slobodni novinar ostvaruje suradnju sa medijima  ili druge dokumente koji potvrdjuju  da aplikant ispunjava uvjete iz člana  Udruženja propisane ovim  Statutom i posebnom  odlukom Upravnog odbora Udruženja.

Član 11.

Prava člana Udruženja su:
–    da bira organe Udruženja i da bude biran,
–    da informira organe Udruženja o položaju novinara i ostalih uposlenka u medijima,
–    da ukazuje na kršenja prava novinara i ograničavanja slobode javne riječi,
–    da sudjeluje na skupovima, seminarima, treninzima i drugim javnim manifestacijama koje organizira Udruženje,
–    da koristi usluge Linije za pomoć novinarima,
–    da koristi beneficije i popuste koje osiguraju  Upravni odbor i Sekretarijat/tajništvo Udruženja,
–    da daje prijedloge za ostvarenje programskih ciljeva i unapredjenje rada Udruženja.

Obaveze člana Udruženja su:
–    da djeluje na afirmaciji profesionalnih i eričkih standarda u oblasti novinarstva kao i ostvarenju cilejva Udruženja,
–    da djeluje na zaštiti profesionalnih, radnih i drugih prava uposlenika u medijima,
–    da reagira na sve oblike pritisaka na novinare i medije i o tome informira organe Udruženja i Liniju za pomoć novinarima,
–    da ispunjava obaveze u organima Udruženja,
–    da redovno izmiruje članarinu propisanu od strane Upravnog odbora Udruženja.

Član 12.

Članovi Udruženja mogu biti novinari ili studenti žurnalistike ili drugih fakulteta koji se novinarstvom bave privremeno u statusu honorarnog suradnika ili koji povremeno pišu za štampane i elektronske medije.

Član 13.

Publicisti, osobe zaposlene u javnim službama, kulturnim i sličnim institucijama, domaćim i inozemnim medijskim organizacijama, koji se povremeno bave novinarstvom, mogu biti članovi Udruženja.

Strani državljani – profesionalni novinari koji izvještavaju iz BiH ili rade za medije u BiH, mogu biti članovi Udruženja.

Član 14.

Članovi Udruženja mogu biti istaknuti javni radnici, publicisti, profesori, književnici, privrednici, umjetnici i aktivisti nevladinih organizacija i civilnogd ruštva, istaknuti promotori ljudskih prava i sloboda iz BiH i inozemstva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju Udruženja i zaštiti novinarskih prava i slobode medija u BiH.

Član 15.

Članstvo u Udruženju prestaje smrću, slobodno izraženom voljom u pismenoj formi ili isključenjem.

Upravni odbor, na prijedlog Novinarskog vijeća časti, iz članstva može isključiti člana koji se teže ogriješio o: ciljeve djelovanja Udruženja, Statut i dokumenta o etičkim normama koje je  Udruženje usvojilo, kao i ostala pravila propisana za članove Udruženja kao što su plaćanje  članarine  i ispunjavanje drugih obaveza propisanih ovim Statutom.

Član 16.

Članstvo u Udruženju, prijem novih članova, prava i obaveze članova, pravila i  procedure za prijem u članstvo kao i prestanak članstva i isključenje, biće razradjeni posebnom  odlukom Upravnog odbora i Pravilnikom i procedurama za prijem članstva.

ORGANIZACIONE JEDINICE I ORGANI UDRUŽENJA

Član 17.

Udruženje se sastoji do slijedećih  tijela i organizacijskih jedinica:
–    Skupštine
–    Upravnog odbora
–    Novinarskog vijeća časti.

Skupština Udruženja

Član 18.

Skupština je najviše tijelo Udruženja koje čine članovi Udruženja, počasni gosti te gosti.

Skupština Udruženja ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje jedna trećina ukupnog broja članova.

Skupština odlučujeo pitanjima od interesa za rad Udruženja:
–    donosi i usvaja Statut, njegove izmjene i dopune,
–    donosi i usvaja Poslovnik o radu Skupštine, Program rada, Finansijski plan i druge dokumente i odluke iz svoje nadležnosti,
–    daje saglasnost za pravne radnje poduzete u psotupku osnivanaj Udruženja,
–    bira i opoziva članove Upravnog odbora i Novinarskog vijeća časti,
–    bira i opoziva predsjednika,
–    odlučuje o udruživanju u saveze, razdruživanju, transformaciji i drugim statusnim promjenama,
–    utvrdjuje generalnu politiku organa Udruženja izmedju dva zasjedanja Skupštine.

Član 19.

Skupština se održava jednom godišnje ili prema potrebi, na prijedlog Upravnog  odbora ili najmanje 30 članova Udruženja.

Skupštinu saziva predsjedavajući Skupštine, najmanje 15 dana prije zasjedanja.

Ako predsjedavajući Skupštine ne sazove Skupštinu Udruženja u roku od 30 dana, odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 20.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo od četiri (4) člana  od kojih su  tri (3) izabrana iz redova Skupštine, a četvrti član je najstariji delegat koji je ujedno i predsjedavajući Skupštine.

Skupština bira zapisničara i dva (2) ovjerivača zapisnika iz svojih redova. Na zasjedanju Skupštine se vodi zapisnik koji po okončanju Skupštine potpisuju  zapisničar, dva ovjerivača i predsjedavajući Skupštine.

Član 21.

Skupština Udruženja punopravno odlučuje ako je prisutna nadpolovična većina  članova Udruženja/delegata. Ukoliko nije prisutna nadpolovična većina delegata, Skupština se odgadja i nova se saziva u roku od 30 dana.

Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom prosutnog broja članova Udurženja/ delegata. Svaki  član Skupštine kod odlučivanja ima jedan (1) glas.

Član 22.

Bliže odredbe o sazivanju Skupštine, kao i načinu odlučivanja urediće se Poslovnikom o radu Skupštine koji donosi i usvaja Skupština Udruženja na svom prvom zasjedanju.

Upravni odbor Udruženja

Član 23.

Upravi odbor Udruženja bira Skupština na period od dvije godine. Upravni odbor broji 15 članova. Pri kandidiranju i izboru članova Upravnog odbora vodiće se računa o ravnopravnoj regionalnoj i spolnoj zastupljnosti kandidata, kao i predstavnika svih zanimanja svih žanrova novinarstva: štampanog, elektronskog, agencijskog…

Član 24.

Upravni odbor Udruženja  obavlja slijedeće poslove:
–    priprema sjednice Skupštine,
–    utvrdjuje prijedloge kandidata za tijela i organe Udruženja i predlaže ih Skupštini,
–    provodi politiku Udruženja u skladu sa smjernicama i zaključcima Skupštine,
–    upravlja imovinom Udruženja,
–    podnosi izvještaje o svom radu Skupštini jednom godišnje i javno objavljuje svoj godišnji izvještaj,
–    donosi odluku, Prvilnik i procedure za prijem članova,
–    donosi odluke o formiranju radnih tijela, sekcija i drugih interesnih oblika organiziranja novinara,
–    utvrdjuje nacrt Statuta i drugih dokumenata, te predlaže izmjene i dopune tih dokumenata,
–    utvrdjuje opće akte o radu Sekretarijata i nadzire njegov rad,
–    utvrdjuje finansijsku politiku Udruženja i o poslovanju izvještava Skupštinu jednom godišnje,
–    utvrdjuje finansijski plan za tekuću godinu, prati finansijsko poslovanje i javno ga publikuje jednom godišnje,
–    donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže odredjuje način rada i odlučivanja, sazivanje sjednica, vodjenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora,
–    vrši i druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Član 25.

Radom Upravnog odbora rukovi predsjednik Udruženja koji je po svojoj funkciji  predsjednik Upravnog odbora.

Član 26.

U slučaju ostavke, samovljnog napuštanja, smjene, neopravdanog izostanka na tri (3) sjednice Upravnog odbora i/ili iz drugih razloga, upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora će biti popunjeno slijedećim kandidatom sa najvećim brojem glasova na kandidatskoj listi za izbor članova ovog tijela. Skupština Udruženja će na prvom zasjedanju potvrditi imenovanje novog člana na upražnjeno mjesto člana Upravnog dobora.

Novinarsko vijeće časti

Član 27.

Novinarsko vijeće časti odlučuje o  pitanjima koja se odnose na poštivanej Statuta Udruženja, etičkog kodeksa i profesionalnih novinarskih standarda od strane članova Udruženja.

Član 28.

Novinarsko vijeće časti broji  pet (5) članova koje bira Skupština na mandat od dvije godine. U postupku kandidovanja  i izbora članova Novinarskog vijeća časti vodiće se računa o zastupljenosti svih novinarskih žanrova.

Član 29.

Bliže odredbe o  radu Novinarskog vijeća časti i načinu donošenja odluka biće regulirane posebnim Statutom i Pravilnikom koji donosi Skupština.

Predsjednik Udruženja

Član 30.

Predsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova udruženja/ delegata  Skupštine. Predsjedik Udurženja se bira tajnim glasanjem izmedju najmanje dva (2) predložena kandidata.

Mandat predsjednika traje četiri (4) godine  sa mogućnošću reizbora.

Član 31.

Predsjednik Udruženja je po svojoj funkciji član i predsjednik Upravnog odbora.

Član 32.

Predsjednik Udruženja obavlja slijedeće poslove:
–    predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inozemstvu,
–    predstavlja Udruženje u pravnom prometu,
–    rukovodi radom Upravnog odbora i obavlja druge poslove koje odrede Upravni odbor i Skupština,
–    javno prezentira rad Udruženja, zastupa stavove i odluke Udruženja, te promovira i štiti novinarska prava i slobode,
–    brine o provodjenju ciljeva, programa rada i finansijskog plana Udruženja,
–    samostalno i/ili u konsultaciji sa članovima Upravnog odbora donosi operatvne odluke od interesa za Udruženje.

Član 33.

U slučaju da predsjedniku Udruženja prestane mandat iz razloga: smrti, ostavke, samovoljnog napuštanja, smjene ili drugih razloga, Upravni odbor imenuje jednog od dva potpredsjednika za vršiova dužnosti predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor saziva Skupštinu Udruženja u roku od  tri  (3) mjeseca na kojoj će biti izabran novi predsjednik.

Potredsjednik Udruženja

Član 34.

Potpredsjednike Udruženja bira i razrješava Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova /delegata Skupštine. Mandat potpredsjednika traje četiri (4) godine.

Član 35.

Potpredsjednik predstavljaUdruženje u zemlji i inozemstvu u poslovima za koje ih imenuje Skupština i Upravni odbor, povremeno mijenja predsjednika Udruženja i obavlja druge poslove i zadatke za koje ih ovlaste Upravni odbor i Skupština.

Član 36.
U slučaju da potpredsjedniku prestane mandat iz razloga : smrti, ostavke, samovoljnog napuštanja, smjene ili drugih razloga Upravni odbor iz svojih redova imenuje potpredsjednika.

Sekretarijat

Član 37.

Broj uposlenih i opis poslova utvrdiće se Odlukom Upravnog odbora, kao i mjesečne naknade uposlenika u skladu sa Opštim ugovorom i finansijskim mogućnostima Udruženja.

Član 38.

Na čelu Sekretarijata je generalni sekretar, kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine. Generalni sekretar može, nakon iteka mandata, biti ponovno biran na istu dužnost.

Član 39.

Generalni sekretar rukovodi administracijom Udruženja i obavlja slijedeće funkcije:
–    pruža administrativnu pdoršku tijelima Udruženja,
–    priprema sjednice Upravnog odbora i drugih tijela Udurženja,
–    priprema operatvni plan rada i projekte, te provodi sve druge aktivnosti koje će osigurati nesmetan rad Udruženja,
–    operatvno vodi finansije Udruženja u skladu sa finansijskim planom,
–    raspolaže sredstvima i preuzima finansijske i druge obeveze neophodne za rad Udruženja u skladu sa posebnom odlukom o načinu raspolaganja finansijskm sredstvima koju donosi Upravni dobor,
–    najmanje jednom  u tri (3) mjeseca izvještava Upravni odbor o tekućem finansijskom poslovanju i finansijskim projekcijama za  naredni period.

Regionalni centri

Član 40.

Skupština Udurženja donosi odluku o formiranju dva regionalna centra u Mostaru i Banja Luci.

Regionalni centri djeluju kao organizacione jedinice Udruženja koje će okupljati novinare i ostale uposlenike u medijima na regionalnom principu, rješavati probleme i potrebe novinara i medija u odredjenom prodručju, te doprinositi ostvarivanju ciljeva i programa rada Udruženja.

Regionalni centri nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 41.

Detaljna pravila o djelovanju regionalnih centara u Mostaru i Banja Luci donijeti će Upravni odbor Udruženja.

Podružnice

Član 42.

Podružnice predstavaljaju osnovni oblik organizovanja unutar Udruženja.Podružnice se mogu formirati u medijima ili područjima/regijama  u kojima djeluje najmanje 20 članova.

Odluku o formiranju podružnica donosi Upravni odbor Udruženja na prijedlog jednog od Regionalnih centara.

Član 43.

Detaljna pravila o formiranju i djelovanju  podružnica donijeti će Upravni odbor Udruženja.

IMOVINA  I  SREDSTVA  ZA  RAD

Član 44.

Imovinu Udruženja sačinjavaju:
–    osnovna sredstva
–    novčana sredstva,
–    sredstva rad.

Član 45.

Sredstva se obezbjedjuju:
–    članarinom, čiju visinu utvrdjuje Upravni odbor Udruženja i o tome donosi odgovarajuću odluku,
–    donacijama,
–    sponzorstvima,
–    poklonima i
–    iz drugih izvora u skladu sa zakonskim propisima.

Član 46.

Nadzor nad imovinom, finansijskim sredstvima i raspolaganje sredstvima  rada,  navedenom u članu/članku 49. Statuta, vrši Upravni odbor Udruženja.

Sekretarijat /tajništvo Udruženja  dužno je  voditi finansijsko poslovanje u skladu sa zakonskim i drugim propisima u Bosni i Hercegovini.

ZASTUPANJE  UDRUŽENJA

Član 47.

Udruženje zastupa predsjednik i generalni sekretar Udruženja.

Član 48.

Skupština može donijeti odluku kojom će ovlastiti i druga lica da zastupaju  Udruženje. Skupština će utvrditi i ovlaštenja, odnosno ograničenja ovlaštenih lica u zastupanju Udruženja.

PRELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Udruživanje sa sličnim udruženjima i savezima

Član 49.

Udruženje se može udruživati sa sličnim udruženjima, savezima i/ili koalicijama, Udurživanje se vrši u cilju unapredjenja novinarske profesije i ostvarivanje boljih rezultata u oblasti zaštite novinara i poboljšanja uvjeta za rad medija i novinara.

Odluku o udruživanju sa drugim novinarskim udruženjima, savezima i/ ili koalicijama donosi Skupština Udruženja nadpolovičnom većinom od ukupnpog broja delegata Skupštine.

Član 50.

Udruženju mogu pristupiti druga novinarska udruženja, organizacije ili institucije koje se bave unapredjenjem novinarstva i zaštitom medija i novinara, a na osnovi legalno donesene odluke ili slobodno izražene volje pojedinaca ili grupa.

Odluku o pristupanju drugih udruženja, organizacija i institucija Udurženju donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora ili pismenog zahtjeva podnesenog direktno Skupštini Udruženja od strane organizacije, pojedinca ili grupe koja se želi udružiti.

Prestanak rada Udruženja

Član 51.

Udruženje može prestati sa radom zbog neefikasnosti, nerada, prestankom postojanja razloga za daljnjim djelovanjem Udruženja, udruživanjem i slična udruženja i saveze, na osnovi odluke Skupštine Udruženja ili na osnovi  odluke nadležnog državnog organa.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština nadpolovičnom većinom ukupnog broja delegata Skupštine.

Član 52.

U slučaju prestanka rada Udruženja,  izvršiće se inventura imovine i izvršenja obaveza.

Preostala imovina  usmjetiti će se u humanitarne svrhe u skladu sa odlukm ovlaštenog likvidatora (Upravnog odbora)  i biće donirana medijskoj  organizaciji, udruženju novinara ili medija ili instituciji  koja se bevi zaštitom prava novinara i slobode javne riječi.

Završne odredbe

Član 53.

Izmjene i dopune Statuta vršiće se na način i po postupku utvrdjenom u ovom Statutu. Inicijatvu za izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti Upravni odbor ili jedna trećina delegata Skupštine.

Član 54.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština na zasjedanju.

Ukoliko Skupština nije u zasjedanju, tumačenje Statuta daje Upravni odbor Udruženja.

Član 55.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od dana registracije Udruženja kod nadležnog Ministarstva.

Sarajevo, 11.12.2004.                                                                                                                                                                                                Predsjednik Skupštine :

Boro Kontić

Udruženje registrirano  17. 10. 2005.