Na osnovi člana /članka 32. Statuta Udruženja/udruge “BH novinari”, Osnivačka skupština Udurženja/udruge održana u Sarajevu 11.12.2004. godine, donosi

POSLOVNIK
o radu Novinarskog vijeća časti

Član/članak 1.
Novinarsko vijeće je tijelo kojem je osnovna zadaća čuvanje dostojanstva, časti, etike i odgovornosti novinarske profesije.

Član/članak 2
Svoju zadaću Novinarsko vijeće časti ostvaruje praćenjem i nadzorom poštivanja načela i odredbi Kodeksa za štamu, koji su prihvatili urednici štampanih medija, Kodesa za uredjenje radijskog i televizijskog programa koji je donijela Regulatorna agencija za komunikacije , Statuta Udruženja/udruge BH novinari i drugih akata koji obvezuju članove Udruženja/udruge.

Član/članak 3.
Kodeks za štampu i Kodeks za uredjenje radijskog i televizijskog programa obavezuju sve članove Udruženja/udruge BH novinari, kao i novinare i urednike u BiH koji nisu članovi udružennja/udruge. O eventualnom krženju etičkih pravila propisanih od strane novinara i urednika, Novinarske vijeće časti će se očitovati bez obzira da li su ili nisu članovi Udruženja/udruge.

Član/članak 4.
Novinarsko vijeće časti bira Skupština Udruženja/udruge na mandat od dvije (2) godine. Vijeće broji pet (5) članova – predstavnika svih žanrova novinarstva: pisanog, eketronskog i agencijskog.

Član/članak 5.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici, Novinarsko vijeće časti iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika na mandat od dvije godine.

Sjednice saziva i vodi predsjednik ili njegov zamjenik.

Raspravljati se može ako je prisutna većina članova Vijeća, a odluke se donose većinom svih članova.

Manjina ima pravo na izdvojeno mišljenje, koje je sastavni dio odluke.

Član/članak 6.
Novinarsko vijeće časti o svojim stavovima i odlukama obavezno obavještava članstvo putem interne prepiske, stavljanjem odluke na web stranicu Udruženja/udruge i putem sredstava informiranja.

Član/članak 7.
Postupak pred Novinarskim vijećem časti, bez obzira na to ko ga je pokrenuo, vodi se tako da se utvrde sve činjenice i na temelju njih ocjeni i odluči o kršenju Kodeksa, Statuta Udruženja/udruge i drugih pravila i propisa koje donese Udruženje/udruga.

Kad se vodi postupak povrede Kodeksa ili Statuta koju je učinio novinar ili urednik, mora mu se omogućiti iznošenje njegovih argumenata i činjnica u vezi sa spornim slučajem.

Član/članak 8.
Ako se pred Novinarskim vijećem časti pokrene i vodi postupak između dviju strana, Vijeće će prije svega pokušati riješiti spor tako da se postigne sporazum među stranama. Ako sporazumno rješenje nije moguće, Vijeće će donijeti svoju odluku.

Član /članak 9.
Ako se u postupku pred Vijećem utvrdi da je novinar i/ili urednik povrijedio Kodeks ili Statut, Vijeće može izreći:

  • u blažem slučaju opomenu novinaru i /ili uredniku i upozoriti ih na obaveze
  • u težem slučaju, kad se kompromitira dostojanstvo profesije, opomenu koja se objavljuje na web stranici Udruženja/udruge, a prema ocjeni težine povrede i u sredstvima javnog informiranja.

Član/članak 10.
Kad je novinar teško povrijedio odredbe Kodeksa ili Statuta Udruženja/udruge i teško kompromitirao dostojanstvo profesije, Novinarsko vijeće časti može donijeti odluku o isključenju (brisanju) novinara iz članstva Udruženja/udruge “BH novinari”.
Isključeni član može nakon pet godina zatražiti ponovno primanje u Udruženje/udrugu “BH novinari”

Ako je Kodekse teško povrijedio novinar koji nije član Udruženja/udruge BH Novinari, Novinarsko vijeće časti će svoju ocjenu objaviti u sredstvima javnog informiranja.

Član/članak 11.
Ako Novinarsko vijeće časti uoči pojave kojima se krše norme i načela Kodeksa i Statuta Udruženja/udruge “BH novinari”, dužno je povesti raspravu o njima, te o svojim stavovima i ocjenama obavijestiti članstvo i širu javnost.

Vijeće je dužno takvu raspravu povesti i na prijedlog (zahtjev) pojedinog člana Novinarskog vijeća časti, Upravnog odbora i njegovih članova i/ili najmanje 5 delegata Skupštine Udruženja/udruge.

Član/članak 12.
O svom radu i postupku pred Novinarskim vijećem časti Vijeće donosi Pravilnik koji potvrđuje Upravni odbor Udruženja/udruge “BH novinari”.

Sarajevo, 11.12.2004.
Predsjedavajući Skupštine