PROGRAM RADA UDRUŽENJA/UDRUGE “BH NOVINARI”
(2004 – 2006)

Dugoročni cilj osnivanja druženja/udruge je stavranje samoodržive novinarske asocijacije za zaštitu slobode javne riječi, profesionalnih i socijalnih interesa novinara i ostalih uposlenika u medijima, te promoviranje etičkih standarda i integriteta novinarske profesije.

Uostvarivanju ovog cilja neophodno je osigurati provodjenje aktivnosti u okviru sljedećih strateskih pravaca:

1. Samodorživost
Ključna aktivnost bice usmjerena na stvaranje uvjeta za samoodrživost organizacije i prelazak sa donatorskih sredstava na vlastito osiguranje novca za postojanje i rad Udruženja/udruge “BH novinari“. Osnovu za ostvarnenje ovog cilja samodrzivosti vidimo u brojnosti članstva, njihovom dopinosu postojanju organizacije kroz redovito plaćanje članarine i stvaranje mogućnosti za namicanje sredstava kroz sponzorstva, organiziranje različitih manifestacije, treninga, te pokretanje i prodaju glasila Udruženja/udruge. Takodjer, smatramo kako se jedan dio sredstava za rad Regionalnih centara i podružnica Udruženja/udruge moze osgirati i kroz formiranje novinarskih klubova u lokalnim sredinama koji bi bili mjesta okupljanja novinara i gradjana.

Očekivani rezultati:

 • Uradjen plan samoodrživosti i biznis plan Udruženja/udruge “BH Novinari“
 • Povećana naplata članarine
 • Potpisani ugovori o sponzorstvu sa najmanje 5 snažnih kompanija i organizacija
 • Osnovani novinarski klubove na lokalnom nivou sa mogučnosću dodatne zarade za finansiranje udruženja
 • Povećan društveni uticaj i angažman Unije u lokalnoj zajednici
 • Pokrenuto novinarsko glasilo

2. Institucionalno jačanje
Za jačanje Udruženja/udruge i njeno etabliranje kao jake strukovne organizaicje novinara, neophodno je stalno raditi na institucionalnom jačanju organizacije koje uključuje razvijanje kriterija za prijem članova u skladu sa visokim standardima novinarstva, vraćanja digniteta i ugleda novinarskoj profesiji u BiH i prilagodjavanja rada Udruženja/udruge suvremenim zahtjevima djelovanju udruženja gradjana.

Očekivani rezultati:

 • razvijeni kriteriji za prijem članova
 • usvojena pravila i procedure neophodni za razvoj organizacije
 • ojačana upravna tijela – unaprijedjena znanja i sposobnosti članova Upravnog odbora i Sekretarijat/tajništvo u vodjenju organizacije
 • povećana efikasnost i transparentnost rada upravnih tijela, Regionalnih centara i podružnica
 • unaprijedjena komunikaciju između upravnih tijela i članstva
 • donesena odluka o visini članarine u skladu sa primanjima novinara
 • povećana naplata članarine
 • povećan broj stalno uposlenih
 • povećan broj aktivnih volontera

3. Jačanje Regionalnih centara i podružnica
Cilj nam je da se podružnice i Regionalni centri ojačaju kao dio Udruženja/udruge, te da paralelno rade na provedbi aktivnosti iniciranih u glavnom uredu i akcija potrebnih novinarima /članovima Udurženja/udruge na terenu. Podružnice i Regionalni centri trebaju sami inicirati odredjene aktivnosti, koje će biti kontinuirane i u interesu članova na terenu.

Očekivani rezultati:

 • povećane i unaprijedjene aktivnosti podružnica
 • poboljšana komunikaciju između članstva na terenu i Sekretarijata/Tajništva
 • unaprijedjena tehnička koordinacija između članova i podružnica
 • pripremljeni i realizirani zajednički projekat
 • podružnice i Regionalni centri uključeni u realizaciju projekata pokrneutih u Sarajevu
 • unaprijeda podrška novinarima na terenu i novou usluga koje novinari trebaju
 • poboljšan ugled Udruženja/udruge na terenu
 • povećan broj članova Udurženja/udruge

4. Pravna pomoć članovima
Linija za pomoć novinarima (Help line), koja je 1.1.2004. djeluje kao domaća institucija različitim aktivnostima i podrskom novinarima treba da preraste u pravi servis novinarima i stručnu pravnu instituciju za pravnu pomoć i zaštitu novinara u cijeloj BiH.

Očekivani rezultati:

 • uspostvaljen kvalitetan sistem pravne zaštite novinara
 • razvijeni projekti za samoodrživost Free Madia Help Line
 • dobijena podrška medija za rad i aktivnosti Free Media Help Line
 • djelovanje Linije za pomoć novinarima postalo vidjljivije u javnosti
 • pomoć novinarima od strane Free Madia Help Line proširena na sve novinare i na cjelokupni teritorij BiH

5. Jačanje kriterija odgovornosti novinara
Paralelno sa aktivnostima zaštite prava na slobodu javne riječi i stvaranje demokratskih uvjeta za rad medija, potrebno je jačati odgovornost novinara za pisanje o različitim temama i osobama, te različitim mehanizmima štiti javnost od neodgovornog pisanja medija. U tom kontekstu neophodno je unapredjivati novinarska znanja i vještine u oblasti novinarskih formi, te podizati etičke standarde u novinarstvu kroz primjenu Kodeksa za štampu i Kodeksa za uredjenje radio i TV programa, te djelovanje Novinarskog vijeća časti. Ovo je moguće ostvariti kroz izradu programa edukacije novinara i češće javno komuniciranje medija, novinara i gardjana kroz javne tribine, otvorene rasprave, treninge…

Očekivani rezultati:

 • uredjen program edukacije novinara u novinarskim vještinama i primjeni etičkih normi prilikom izvještavanja
 • razradjene procedure i pravila za rad Novinarskog vijeća časti koje djeluje u okviru Udruženja/udruge
 • organizirane javne tribine i seminari
 • organizirani susreti sa gradjanima kroz javne debate
 • povećan nivo zaštite javnosti od zloupotrebe medija
 • smanjen broj slučajeva kršenja etičkih normi u štampanim i elektronskim medijima

6. Zaštita slobode javne riječi
Javno djelovanje Unruženja/udruge “BH novinari“ kroz saopćenja, reakcije ili proglase, sastavni je dio metodologije rada ove organizacije čiji je cilj pridobijenje prodrške javnosti za odredjene akcije ili rješavanje problema sa kojima se suočavaju novinari i mediji.Javno oglašavanje pokazalo se kao dobar način za vršenje prtiska na donosioce odluka i vlasnike medija, koji na različite načine ograničavaju novinarske slobode.

Očekivani rezultati:

 • dobijena podrška javnosti i novinara
 • poboljšani uvjeti za rad medija i novinara
 • omogućena zaštita prava na slobodu javne riječi
 • ojačan ugled Udruženja/udruge i povjerenje medju članostvom/novinarima
 • poboljšan imidž orgnaizacije u javnosti

7. Učešće u donošenju i primjeni zakona o medijima
Jedna od strateških pravaca djelovanja Udruženja/udruge je stalno sudjelovanje u procesu pripreme i donošenja zakona, propisa i odluka od interesa za medije i novinare, te gradjnakso društvo općenito.

Očekivani rezultati :

 • povećan uticaj Udruženja/udruge na donosioce odluka, propisa i Zakona
 • usvojeni zakoni, odluke i propisi od onteresa za medije i novinare

8. Stvaranje partnerstva sa novinarksim sindikatima
Uključivanje Udruženja /udruge u rejšavanje statusnih i radnih prava novinara u narendom periodu će biti intenzina i kontinuiran aktivnost. Novinari u BIH ne znaju koja je vrijednsot njihovog rad, većina nema ugovore niti su na bilo koji drugi način zaštićenja njihova radna prava. Zbog toga Undruženje/udruga “BH novinari“ planira ostvariti partnerstvo sa Sindikatom i pripremiti nacrt granskog ugovora za novinar ei ostale uposlenike u medijima.

Očekivani rezultati:

 • zaštita radnih prava novinara kroz uspostavljanje saradnje sa Sindikatom
 • donošenje nacrta Kolektivnog ugovora i odredjivanje vrijednosti novinarskog rada
 • lobiranje za primjenu kolektivnog ugovora o dstrane poslodavaca i vrsenje pritisaka na poslodavce da potpisu ugovore sa uposlenicima

9. Usavršavanje i obrazovanje novinara
Edukacija članstva kroz treninge i seminare jedna je od btinih aktivosti za podizanje kvaliteta novinarstva u BiH. U tom cilju Udurženje/udruga planira uspostaviti suradnju sa fakultetima žurnalistike, školama novinarstva i organizacijama koje se bave medijima kako bi se napravio zajendički program unapredjena znanja i vještina novinara.

Očekivani rezultati:

 • izradjen akcioni plan edukacije novinara
 • unaprijedjena znanja i vejštine novinara
 • poboljšan kvalitet tekstova i napisa u novinara, te priloga na radiju i TV
 • dobijena podrška vlasnika medija za edukaciju novinara
 • uspostvaljena suradnje sa institucijma koje se bave edukacijom novinara

10. Osiguranje vlastitog prostora
Kupovina ili na drugačiji način osiguranje vlastitog prostora za rad Udruženja/udruge u značajnoj mjeri bi poboljsali kvalitet rada organizacije i stvorili jedna od načina za samofinasirane. U tom cilju , vodjstvo Udruženja/udruge će u narendom periodu razraditi mogućnosti kupovine putem kredita ili osiguranja novca od donacija za kupvonu vlastitog prostora koji bi sadržavao kancelarije, protoriju za treninge i prostoriju za odrzavanje sastanaka i konferencija.

Očekivani rezultati:

 • pobiljšan kvalitet rada Udurženja/udruge
 • stabilizirna finansijska situacija
 • otvaranje mogućnosti za samofinansiranje
 • stvoreni uvjeti za održavanje treninga, konferencija….
 • nabavljena suvremena oprema

11. Razvijanje suradnje sa udruženjima u BiH, regionu i svijetu
Razvijanje suradnje sa novinarskim sektorom, interesno povezivanje sa udruženjima iz BiH, susjednih zemalja i svijeta neophodni su za stvaranje medjunarodnog kredibilita naše organizacije, te za i širenje pozitivnih ideja i iskustava koja mogu unaprijediti rad medija i položaj novinara.

Očekivani rezultati :

 • uspostavljena suradnje sa novinarskim udruženjima iz BiH i susjendih zemalja
 • unaprijedjena suradnja sa udruženjima novinara i novinarskim sindikatima u svijetu
 • poboljšana suradnja sa IFJ
 • Udruženje/udruga“ BH novinari“ primljeno u članstvo IFJ

12. Marketing i promocija
Marketinčke aktivnosti bi za Udruženje/udrugu u budućnosti mogle doprinijeti poboljšanju ugleda organizacije u javnosti i način za osguranje dodatnih sredstava za njeno funkcioniraje Ovo je oblast na kojoj će Upravni odbor i članovi Udruženje/udruga u narednom periodu morati više raditi.

Očekivani rezltati:

 • poboljšana javne prezentacija Udruženja/udruge u javnosti i u medijima
 • razvijen vlastiti marketing plan
 • poboljšan imidž Udruženja/udruge
 • povećan priliv sredstava

13. Pomoć članstvu
S obzirom na tešku materijalnu situaciju u kojoj se trenutno nalazi veliki broj medija i novinara, te imajući u vidu činjenicu da će doći do promjene vlasništva u jednom broju medija, očekivati je pad standarda novinara i otpuštanje jednog broja uposlenika u medijima, posebno u javnim medijima. Zbog toga smatramo neophodnim razvijanje aktivnosti na pružanju materijalne podrške novinarima ili drugih vidova pomoći.

Očekivani rezultati:

 • osnovati Fond solidarnosti
 • obezbijediti stipendije talentovanim studentima novinarstva
 • osigurana pomoć novinarima sa lošim materijalnim stanjem
 • pomoć penzionosanim novinarima
 • osigurati benficije, povlastice i druge vidove pomoći za članstvo

Sarajevo, 11.12.2004.
Predsjedavajući Skupštine: