Upravi odbor Udruženja je upravno tijelo Udruženja/udruge BH novinari nadležno za provođenje misije i osnovnih ciljeva Udruženja, implementaciju različitih projekata i aktivnosti koje su definirane Programu rada BH novinari, te donošenje odluka, poslovnih procedura  i drugih akata koji će osigurati profesionalan, transparentan i zakonit rad Udruženja.

Upravni odbor bira Skupština Udruženja na period od četiri godine. Broji 15 članova, koji se biraju na način da se osigura ravnopravna regionalna i spolnoj zastupljnosti kandidata, kao i zastupljenost predstavnika svih zanimanja i svih žanrova novinarstva: štampanog, elektronskog, agencijskog…

Predsjednik Udruženja BH novinari je po svojoj funkciji član Upravnog odbora.

Upravni odbor Udruženja  obavlja slijedeće poslove:

– priprema sjednice Skupštine,

– utvrdjuje prijedloge kandidata za tijela i organe Udruženja i predlaže ih Skupštini,

– provodi politiku Udruženja u skladu sa smjernicama i zaključcima Skupštine,

– upravlja imovinom Udruženja,

– podnosi izvještaje o svom radu Skupštini jednom godišnje i javno objavljuje svoj godišnji izvještaj,

– donosi odluku, Prvilnik i procedure za prijem članova,

– donosi odluke o formiranju radnih tijela, sekcija i drugih interesnih oblika organiziranja novinara,

– utvrdjuje nacrt Statuta i drugih dokumenata, te predlaže izmjene i dopune tih dokumenata,

– utvrdjuje opće akte o radu Sekretarijata i nadzire njegov rad,

– utvrdjuje finansijsku politiku Udruženja i o poslovanju izvještava Skupštinu jednom godišnje,

– utvrdjuje finansijski plan za tekuću godinu, prati finansijsko poslovanje i javno ga publikuje jednom godišnje,

– donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže odredjuje način rada i odlučivanja, sazivanje sjednica, vodjenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora,

– vrši i druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Bliže odredbe o sazivanju sjednica Upravnog odbora, kao i načinu odlučivanja o pitanjima iz nejgove nadležnosti, sadržane su u Poslovniku o radu UO BHN.