Udruženje/udruga “BH novinari” je na godišnjoj skupštini održanoj na Vlašiću  8. i 9.6.2012. godine,  donijelo je

O   D   L    U    K    U

o visini i načinu plaćanja članarine

Član 1.
Godišnja članarina za članove Udruženja/udruge “BH novinari” (u daljem tekstu: BHN) iznosi :

  1. za punopravne članove  –     25 KM
  2. za studente žurnalistike  –      5  KM
  3. za počasne članove        –   140 KM

Član 2.
Članarina se plaća na godišnjem nivou  i treba se izmiriti najkasnije do 31. jula u tekućoj godini.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja,  biće omogućeno plaćanje članarine u  tri rate.

Član 3.
Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN ili kešom u Uredu BHN u Sarajevu,   o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena  gotovinom polaže se na bankovni račun BHN najkasnije dan nakon preuzimanja novca.

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (svaka 3 mjeseca) izvještava Upravni i Izvršni odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za tekuću godinu.

Član 4.
Izmirenje godišnje članarine prema BHN je uvjet za dobijanje press kartice IFJ.

Za izdavanje IFJ kartice članarina iznosi 40 KM ( ili 20 EURO) što je cijena koju  je odredila Međunarodne federacije novinara ( IFJ).

Član 5.
Članovi BHN,  koji ne plate godišnju članarinu do predvidjenog roka,  biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog upozorenja, ne plate članarinu,  Upravni odbor BHN će donijeti odluku o isključenju  iz članstva .

Član 6.
O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima  sporazum o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje ppusta na odnovi članstva u BHN.

O isključenju iz BHN članstva biće obaviještena i Medjunarodna federacija novinara, od koje će biti zatraženo poništenje IFJ press kartice.

Član 7.
O novoj članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze, biće pismenim putem (mail, fax…) upoznati svi članovi BHN.

Član 8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.