Samo potpuna transparentnost čini pravosuđe istinskim servisom građana

 

Piše: Marjana Popović          

Rijetko se više pričalo o važnosti izrade i usvajanja nekog dokumenta od izrade Komunikacijske strategije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Bio je to dokument sa visokim stepenom prioriteta u radu VSTV-a tokom 2020. i 2021. godine. Ujedno, nalazio se u fokusu interesa i pažnje cjelokupne pravosudne i medijske zajednice i partnerskih međunarodnih organizacija koje su u finalnoj i „finoj obradi“ nacrta imale mogućnost da svojim komentarima i sugestijama utiču na sveukupni kvalitet dokumenta.

Zadatak za učesnike u procesu izrade, posebno za članove Radne grupe za izradu Komunikacijske strategije i njenog akcionog plana, nije bio jednostavan. S jedne strane trebalo je odbaciti naslijeđe slabe i nedovoljne transparentnosti sistema te, sa druge, odgovoriti snažnom zahtjevu demokratije u rastu i sazrijevanju za otvorenošću i javnošću sistema. Konačno, kroz jedan dokument trebalo je materijalizovati jedno od osnovnih načela na kojem počiva bit kvalitete javne uprave. Riječ je, dakako, o načelu TRANSPARENTNOSTI.

Dostupnost informacija

U ovom kontekstu vjerujem da nije loše podsjetiti se da javna uprava, shodno tome i pravosuđe kao njen fundamentalni dio, može biti istinski servis građana isključivo ako je ispunjen jedan od osnovnih preduvjeta za njeno funkcionisanje. Taj preduslov je potpuna transparentnost u svim poslovima za koje je javnoj upravi (pravosuđu) ukazano povjerenje građana. Opštepoznato je da su sistemi javne uprave i načina organizacije pravosuđa različiti. Ono što je zajedničko svim zemljama koje istinski teže demokratiji jeste da postoje procedure koje će osigurati da građani u svakom trenutku znaju što rade javni dužnosnici i službenici i kako upravljaju, odnosno troše novac građana koji finansiraju taj sistem.

Ovako navedeno univerzalno shvaćanje transparentnosti u radu javne uprave predstavlja i jednu od glavnih karakteristika vladavine prava, jer tamo gdje vlada pravo (zahvaljujući, prije svih, pravosudnim institucijama) postoji principijelan odnos prema interesu javnosti da bude upoznata sa ključnim informacijama o radu pravosuđa. Ključnim informacijama koje su ujedno i lako dostupne? Da, o tačnim, provjerenim i ažurnim informacijama o radu sudova i tužilaštva, o načinu funkcionisanja ovih institucija i ostvarivanju prava građana pred sudovima. Kako? Kroz kontinuiranu i otvorenu komunikaciju sa građanima, predstavnicima medija, nevladinih organizacija i svim drugim subjektima koji imaju legitiman interes da budu informisani o radu pravosuđa. Zašto? Zato da bi se povratilo i unaprijedilo povjerenje javnosti u naš pravosudni sistem.

Upravo su ovo šire definicije za dva krovna zadatka Komunikacijske strategije koji su predstavljali temelje za dalje razrađivanje osnovnih i specifičnih ciljeva. Zadaci su 1. postizanje pune transparentnosti rada VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa i 2. unaprjeđenje povjerenja javnosti u sistem pravosuđa u BiH.

Neko bi mogao dovesti u pitanje termin „pune transparentnosti“. Naime, javnosti je poznato da su već poduzeti neki bitni koraci na unapređenju transparentnosti VSTV-a BiH. Sjednice, izuzev po rijetkim tačkama tokom kojih bi se mogla narušiti privatnost ličnih podataka, su otvorene za javnost i svaki zainteresovani građanin, ili njegov predstavnik u očuvanju javnih interesa – novinar, ih može pratiti. Disciplinska ročišta na kojima se raspravlja o disciplinskoj odgovornosti također su otvorena za javnost. Nastoji se biti što transparentniji i u procesu imenovanja kao drugoj ključnoj nadležnosti VSTV-a BiH.

S terena dobivamo informacije da se sudovi i tužilaštva trude da javnosti pruže kvalitetnije informacije kako generalne o radu institucije, tako i o predmetima za koje javnost pokazuje poseban interes u mjeri u kojoj to neće narušiti tužilačko postupanje i sudski postupak. Nećemo pitati da li su predstavnici eksternih javnosti zadovoljni obimom i kvalitetom informacija i ovim stepenom transparentnosti. Sami sebi ćemo postaviti pitanje da li možemo učiniti više za unapređenje transparentnosti, da li se možemo približiti idealu „pune“ transparentnosti? Svakako da možemo! Zato smo i pripremali Komunikacijsku strategiju da na simboličkoj, kao i teorijsko-praktičnoj razini bude podsjetnik da možemo i moramo više. Zato smo izradili i Akcioni plan za realizaciju Komunikacijske strategije kako riječi iz Strategije ne bi ostale „mrtvo slovo“ na papiru nego da bismo „riječi proveli u djela“. Zato da bismo mobilizirali svakog predstavnika pravosudne zajednice – sudiju, tužioca, službenika, saradnika, posebno predsjednike sudova i glavne tužioce, da svojim likom i djelom štite nezavisnost, nepristranost, profesionalizam i integritet pravosuđa. Da svojim ličnim i profesionalnim integritetom daju nemjerljivo značajan pojedinačni doprinos da svaki građanin ima jednak pristup pravdi i da bude jednak pred zakonom. Konačno da, ne učvrste, nego da zabetoniraju vladavinu prava u Bosni i Hercegovini.

Integritet i sukob interesa

Termin „integritet“ je spomenut tek pred kraj ovog kratkog eseja o Komunikacijskoj strategiji VSTV-a BiH, ali ne smijemo zaboraviti da je komunikacija beskorisna (puko čavrljanje da se ubije vrijeme) ako komunikatori, subjekti i objekti komunikacije, nemaju lični i profesionalni integritet. INTEGRITETU je VSTV BiH posvetio veliki značaj, između ostalog, dovodeći u direktnu korelaciju komunikaciju i integritet kroz Komunikacijski plan za oblast etike, integriteta i sprečavanja sukoba interesa koji je nedavno usvojen u Vijeću kao aneks Komunikacijske strategije i koji će u narednom periodu biti implementiran kroz aktivnosti kojim se svjesnost o etičkim i pitanjima profesionalnog integriteta stavlja u vrh prioriteta kvalitetnog funkcionisanja pravosudnog sistema.

Nisam ulazila u detalje sadržaja Komunikacijske strategije vjerujući da će oni koji su zainteresovani za tematiku posjetiti našu web stranicu i pročitati sadržaj Strategije. Ono čemu se lično nadam jeste da će „komunikacijske“ aktivnosti koje ćemo provoditi doprinijeti da građani naše zemlje povrate ili povećaju stepen povjerenja u pravosudni sistem naše zemlje.

Za kraj bih uputila riječi zahvalnosti za sve medijske organizacije i kuće, uključujući Udruženje BH novinari, što su, uz međunarodne organizacije, pružili doprinos u izradi Komunikacijske strategije VSTV-a BiH. Nadamo se daljoj plodonosnoj saradnji u njenoj realizaciji.

 (Autorica je šefica Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH. Tekst je objavljen u 79. izdanju biltena E-novinar)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest