UNIQA Press Award – Konkurs za novinare/ke i blogere/ke

Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja organizuje Konkurs za medijski doprinos informisanju o značaju osiguranja u BiH pod nazivom “UNIQA Press Award”

Konkurs za novinare/ke i blogere/ke

Konkurs „UNIQA Press Award“ za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog, web objavu i blog priču organizuje Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja i trajaće od 15. novembra 2018. godine do 15. februara 2019. godine.

Uslovi za učestvovanje

Konkursom su obuhvaćeni novinski članci, TV i radio prilozi/istraživačke priče, web objave i blog priče (u daljem tekstu članci i prilozi) koji su objavljeni u medijima tokom 2018. godine i do 15.02.2019. godine. Članci i prilozi  moraju biti objavljeni u medijima čija se sjedišta i predstavništva nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Svi novinari i autori članaka ili priloga imaju jednaka prava učestvovanja na konkursu.

Na konkursu nemaju pravo da učestvuju zaposlenici UNIQA osiguranja i povezanih lica sa UNIQA-om, fizička lica koja sa UNIQA-om imaju zaključen ugovor o posredovanju / zastupanju u osiguranju i fizička lica zaposlena kod pravnih lica sa kojima UNIQA ima zaključen ugovor o posredovanju / zastupanju u osiguranju,  sva druga fizička lica koja se sa UNIQA-om nalaze u ugovornom odnosu po bilo kojem drugom osnovu, zaposleni u Sekretarijatu Udruženja/udruge BH novinara, UNIQA osiguranju, uključujući članove njihovih porodica (supružnici, partneri, djeca rođena i usvojena, roditelji, braća, sestre, polubraća, polusestre) i članove njihovih domaćinstva.

Članci i prilozi se po sadržaju moraju odnositi na temu iz oblasti osiguranja (vrste osiguranja, prednosti i koristi osiguranja), a poziv za učešće i pravila konkursa biće poslata e-mail-om urednicima i redakcijama.

Pravila konkursa će biti objavljena u tri štampana medija, kao i na web stranici organizatora BH novinara bhnovinari.ba i web stranici pokrovitelja konkursa UNIQA osiguranja www.uniqa.ba.

Autori/ce, urednici/ce, blogeri/ce i aktivisti/ce mogu dostaviti više od jednog medijskog sadržaja koji ispunjavaju uslove konkursa.

Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:

 1. Članak u štampi
 2. Članak na web portalu
 3. Televizijska priča
 4. Radio istraživačka priča
 5. Blog priča

Da bi se dodijelile nagrade za kategorije: članak u štampi, članak na web portalu, radio istraživačka priča i blog priča, potrebno je da bude prijavljeno minimalno pet radova razlilčitih autora. Za kategoriju televizijska priča minimalni broj prijava je tri rada različitih autora.

Trajanje konkursa i proces ocjene radova

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolji objavljeni članak i prilog. Žiri će činiti sljedeći članovi: predstavnik BH Novinara, predstavnik Vijeća za štampu, predstavnik Regulatorne agencije za komunikaciju, predstavnik UNIQA osiguranja, predstavnik agencije Communis S Media.

Žiri će izbor članaka i priloga uraditi na osnovu ukupnog pregleda prijavljenih članaka i priloga. Članovi žirija će članke i priloge bodovati ocjenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sljedećih kriterija:

 • Najbolje predstavljen značaj svih vrsta i usluga osiguranja u Bosni i Hercegovini;
 • Analitički i istraživački pristup temi osiguranja;
 • Pošten, sveobuhvatan i objektivan pristup u kreiranju autorskog sadržaja, što uključuje obavezno korištenje više različitih izvora i više različitih perspektiva odabrane teme;
 • Inovativan i moderan stil pisanja za novine, web i blog/audio-vizualna prezentacija za radio i televiziju i web;
 • Članak o osiguranju koji se izdvaja po svojoj informativnosti i sadržaju.

Zahtjevi konkursa za novinare/ke i blogere/ke

Članak u štampi ili na internet portalu mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3.600 znakova.

Televizijska priča mora biti informativna i trajati od 100 sekundi do 4 minute u obliku TV izvještaja.

Radio istraživačka priča može trajati od 100 sekundi do 4 minute, ovisno o karakteru emitovanog materijala.

Blog priča mora biti originalna i njena dužina mora biti najmanje 3.600 znakova.

Dostavljeni novinarski rad mora biti objavljen, imati potpis autora i odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili komentara/opservacije autora. Sva dostavljena ostvarenja moraju biti u kontekstu Bosne i Hercegovine i poštovati navedene zahtjeve. Prijava treba sadržavati podatke o autoru/ici i link za objavljeni rad koji treba dostaviti na e- mail adresu: [email protected] sa naznakom „Za konkurs za novinare/ke i blogere/ke”.

Rok za dostavu prijava je 15.02.2019. godine.

Nagrade konkursa

Najbolja ostvarenja biće nagrađena iznosom od po 1.000,00 KM na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke. Nagrade dobitnicima biće predate najkasnije 30 dana nakon proglašenja najboljih članaka i priloga. Prava pobjednika se ne mogu prenijeti na treće lice.

Odgovornost

Organizatori i pokrovitelj se obavezuju da neće koristiti novinarske radove prijavljene na konkurs u druge i komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti autora članka ili priloga. Organizator i pokrovitelj konkursa ne snose nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova koji se tiču vlasništva nad objavljenim člancima i prilozima.

Medijska pokrivenost

Pobjednik konkursa pristaje da učestvuje u javnim događajima koje organizator i/ili pokrovitelj konkursa realizuje u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korištenje slika u medijskim izveštajima, oglašavanju konkursa, itd.

Prekid konkursa

Konkurs može biti prekinut / otkazan u slučaju da u razdoblju trajanja nastupe okolnosti koje se u trenutku donošenja odluke o organizovanju Konkursa ne mogu predvidjeti, niti se na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje organizatora i/ili pokrovitelja, kao i uticati na proces odvijanja konkursa, regularnost konkursa i mogućnost organizatora da dodijeli nagrade na način predviđen ovim konkursom. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, sudionici će biti obaviješteni o prekidu Konkursa, putem web stranice www.bhnovinari.ba i web stranice www.uniqa.ba

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest