«KAKO UNAPRIJEDITI INDUSTRIJU ŠTAMPANIH MEDIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI»

Sarajevo, hotel Holiday Inn – salon Hercegovina
15. i 16. decembra 2006.

ZAKLJUČCI

Sudionici Konferencije su se saglasili da Udruženje/udruga BH novinari u suradnji sa Vijecem za štampu, te izdavacima, vlasnicima i direktorima štampanih medija, medijskim i drugim strukovnim organizacijama, državnim i entitetskim vlastima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim ustanovama, u naredne dvije godine radi na realizaciji sljedecih zakljucaka u oblastima:

1. Postojeca zakonska regulativa, profesionalni i eticki principi i njihova usaglašenost sa evropskim standardima:

• Pružiti punu podršku funkcioniranju i samoodrživosti Vijeca za štampu na nivou države BiH sa izdavacima kao glavnim osnivacima
• Pripremiti analizu primjene Zakona o zaštiti od klevete i uticaja sudskih presuda na slobodu štame i njenu ekonomsku stabilnost, te u skladu s tim, utvrditi prijedloge izmjena Zakona o zaštiti od klevete
• Pomoci uspostavljenju Vijeca za štampu kao «institucije za medijaciju» koja može rješavati sporove izmedju medija i javnosti prije podnošenja sudskih tužbi
• Sudjelovati u procesima izmjene Zakona o slobodi prstupa informacijama koje ce ukljucivati imenovanje povjerenika za informacije, sankcije za one koji uskracuju informacije i obeveze javnih organa da javnosti stave na uvid sve informacije kojima raspolažu ( kao što su ugovori, razliciti sporazumi, bodovne liste..)

2. Državni/entitetski zakoni, propisi i pravila koji snažno djeluju na štampanu industriju:

• Predložiti izmjene zakona o carinskim tarifama koje ce ukljucivati oslobadjenje od placanja carina na papir, boje i drugi repromaterijal neophodan za štampanje novina
• Tražiti uvodjenje diferencirane stope PDV-a na štampu i izdavaštvo, te ispitati Ustavnu opravdanost placanja PDV-a na reklame objavljene u štampanim medijima i opravdanost uvodjenja procenta od 30% za izvoz novina kao uvjeta za povrat PDV-a
• Tražiti smanjenje poreza na dohodak/dobit, koji u Federaciji iznosi 30% a u Republici Srpskoj 10%
• Sa distributerima štampe tražiti usaglašavanje cijena distibucije na cijelom teritoriju BiH za domace medije i novine iz sudjedstva i drugih zemalja koje se distribuiraju u BiH

3.Oglašavanje u štampanim medijima:

• Kontinuirano raditi na sprecavanju svih oblika ekonomskih pritisaka na medije od strane
ekonomskih i politickih lobija u BiH
• U okviru postojecih zakonskih mogucnosti sprijeciti nelojalnu konkurenciju i pritiske od strane agencija i oglašivaca na štampu
• Razmotriti mogucnosti samoorganizovanja izdavaca i vlasnika medija, te njihovog zajednickog nastupa pred agencijama i oglašivacima
• U skladu sa direktivama EU i Vijeca Evrope, raditi na izradi Kodeksa za reklamiranje i sponzorstvo u štampanim medijima
• U suradnji sa evropskim asocijacijma , razmotriti mogucnosti kreiranje Nezavisnog biroa za tiražu u BiH kao i ukljucivanje svih zainteresiranih strana printane industrije u njegovo uspostavljanje
• Unaprijediti eticke i profesionalne standarde u medijima i asocijacijama novinara koji ce onemoguciti sudjelovanje novinara i urednika u reklamnim i drugim komercijalnim aktivnostima

4. Poboljšanja bh. tržište printanih medija i unapredjenje kvaliteta novinskih sadržaja:

• Raditi na kvalitetnijoj primjeni etickih standarda u štampanim medijima i jacanju kredibiliteta Vijeca za štampu
• Izraditi analizu položaja novinara u štampanim medijima i u skladu sa rezultatima te analize napraviti program podrške novinarima u cilju zaštite njihovih interesa i prava
• Ukljuciti štampane medije u istraživacke projekte koji ce doprinijeti poboljšanju kvaliteta sadržaja medija i udovoljavanju potreba gradjana za informacijama,
• Zajedno sa medijima utvrditi potrebe za specificnim oblicima edukacije i u suradnji sa obrazovnim ustanovama i medijskim institucijama organizovati potrebne treninge

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest