Poštovani/e,

Pozivamo Vas da postanete član/ica Udruženja/udruge „BH novinari“, kako biste podržali rad BHN na očuvanju ugleda i dostojanstva novinarske profesije, poboljšanju prava i odgovornosti novinara i uvažavanju prava javnosti na informaciju.

Da bi postali član Udruženja/udruge „BH novinari“ potrebno je:

  • ispuniti formular u nastavku Vašim podacima,
  • dostaviti jednu portret-fotografiju na adresu [email protected] i
  • uplatiti članarinu na račun u banci ili lično u prostorijama BHN (Vidjeti odluku o visini i načinu plaćanja članarine)

Za više informacija kontaktirajte nas na broj: +387 33 255 601 ili na mail: [email protected]

Pogodnosti

Popusti

  • 50 % na sve linije Centrotransa unutar BiH

  • 30 %  na sve linije Centrotransa van granica BiHPostanite Član
Podaci o sadašnjoj saradnji

ostalo (upisati)

Sadašnja funkcija u mediju
Specijalizacija u novinarstvu
U novinarstvu djelujem

Mediji u kojim sam objavljiva/o/la (navesti godine od do):

Zanimanje

Je li Vam novinarstvo jedino zanimanje?
Ako je odgovor NE navedite čime se još bavite:

Jezici

Poznavanje stranih jezika:
Poznavanje stranih jezika:

Osnovne informacije

Broj telefona

Osnovne informacije

Članarina

Upravni odbor Udruženja/udruge „BH novinari“ na sjednici održanoj u Sarajevu 17.02.2017. god., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o visini i načinu plaćanja članarine

 

Član 1

 

Godišnja članarina za članove Udruženja/udruge “BH novinari” (u daljem tekstu: BHN) iznosi:

  1. za punopravne članove – 25 KM
  2. za studente žurnalistike – 5 KM
  3. za penzionere – 10 KM
  4. za počasne članove – 140 KM

 

Član 2

 

Članarina se plaća na godišnjem nivou i treba se izmiriti najkasnije do 31. jula u tekućoj godini.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja, biće omogućeno plaćanje članarine u tri rate.

Član 3

Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN: 1610000051740005, Raiffeisen Bank Sarajevo ili kešom u Uredu BHN u Sarajevu,  o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena gotovinom polaže se na bankovni račun BHN najkasnije dan nakon preuzimanja novca.

Član 4

Iznos uplaćene godišnje članarine prebaci se u BHN Fond solidarnosti za dodjelu jednokratne novčane pomoći našim članovima koji su ostali bez posla, bolesni su ili imaju neke druge materijalne teškoće u vođenju svakodnevnog privatnog i profesionalnog života.

Član 5

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (svaka 3 mjeseca) izvještava Upravni i Izvršni odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za tekuću godinu.

Član 6

Izmirenje godišnje članarine prema BHN je uvjet za dobijanje press kartice IFJ.

Za izdavanje IFJ kartice članarina iznosi 40 KM i ona traje dvije

Član 7

Članovi BHN, koji ne plate godišnju članarinu do predviđenog roka, biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog obavještenja, ne plate članarinu, Upravni odbor BHN će donijeti odluku o isključenju iz članstva.

Član 8

O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima sporazum o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje popusta na osnovi članstva u BHN.

O isključenju iz BHN članstva biće obaviještena i Međunarodna federacija novinara, od koje će biti zatraženo poništenje IFJ press kartice.

Član 9

O novoj članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze, biće pismenim putem upoznati svi članovi BHN.

Član 10

Odluka stupa na snagu danom donošenja.