SafeJournalists: Novinari kao branioci ljudskih prava i dalje ugroženi

U regionu Zapadnog Balkana svjedoci smo ugrožavanja prava novinara i njihovog rada gotovo svakodnevno. Na Međunarodni dan ljudskih prava, ukazujemo na to da Indeks sigurnosti novinara SafeJournalists mreže za 2021. godinu u najvećem dijelu bilježi stagnaciju ili pad u odnosu na 2020. godinu.

 

*Ovaj grafikon je interaktivan – klikom na njega dobijate još podataka

grafikon: flourish

Novinari su branioci ljudskih prava, a ko štiti njihova prava? U regionu Zapadnog Balkana svjedoci smo ugrožavanja prava novinara i njihovog rada gotovo svakodnevno. SafeJournalists regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana koja se svakodnevno bori za poboljšanje položaja novinara na tom prostoru. Jedan od vidova te borbe jeste i pokazatelj Indeksa sigurnosti novinara kako se, iz godine u godinu, menjaju odgovarajuća društvena i politička okruženja, koja imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbjednost novinara i medijskih profesionalaca.

Uopšteno gledano, indeks mreže SafeJournalists za 2021. godinu bilježi stagnaciju ili pad u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora i Srbija bilježe veće ili manje padove kod mjerenih indikatora, dok Hrvatska i Sjeverna Makedonija mjere blagi porast. Generalno pravno i organizaciono okruženje u kojem novinari rade i dalje predstavlja veliki problem koji se teško rješava i poboljšava, pa na taj način i ne dozvoljava bilo kakav veći napredak. Postoje ozbiljni propusti oko shvatanja ključnih krivičnih djela. Opšti trend alternativnih mehanzama koji povezuju javna tužilaštva, policiju i novinare u radne grupe i komisije pokušava da prevaziđe barijere u primjeni propisa i ozbiljne nedostatke u praksi. Zvaničnici i dalje rijetko osuđuju napade, a veoma često su i sami vinovnici ili stvaraju okruženje u kojem se novinari veoma lako targetiraju. Online verbalne prijetnje i zastrašivanja su postala realnost, a njihov broj se povećava. Raduje manji broj fizičkih napada i generalni pad broja slučajeva na štetu novinara, ali dodatno brine ozbiljnost prijetnji koje se izriču i činjenica da procesuiranje i izrečene sankcije i dalje nemaju odvraćajući efekat. Novinari kao branitelji ljudskih prava i dalje ostaju na vjetrometini napada kako predstavnika vlasti, tako i ekstemnih grupa i pojedinaca.

Indeks sigurnosti novinara Zapadnog Balkana je mehanizam koji mjeri i prati promjene u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima koje imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost novinara i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju. Index se u velikoj mjeri oslanja na Vodič za primjenu Preporuke CM/Rec(2016)4 o zaštiti novinarstva i bezbednosti novinara i ostalih medijskih aktera  Saveta Evrope.  Meri se posebnim indikatorima i podindikatorima, koji se objektivnim pokazateljima vrijednosno ocenjuju od 1 do 7, a zasnivaju se na istraživačkim nalazima i dokazima koji se objektivno analiziraju. Sastoji se od 4 odvojene cjeline koje odražavaju cjelokupnu sliku sigurnosti novinara. Pravno i organizaciono okruženje mjeri postojanje i primjenu zakonskih garancija relevantnih za bezbjednost novinara, prevencijom se bilježi postojanje i sprovođenje niza preventivnih mjera koje direktno utiču na zaštitu i bezbjednost novinara, dok procesni dio prati postupanje državnih institucija i zvaničnika, njihovo ponašanje prema novinarima i efikasnost sistema krivičnog i građanskog pravosuđa u istragama prijetnji i napada na novinare. Stvarna bezbjednost mjeri incidente i slučajeve raznih oblika prijetnji i nasilja nad novinarima i medijima koji su se dogodili u prethodnoj godini.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest