Usvojite ILO 190 konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu!

Sarajevo, 8.marta 2021. – Povodom Međunarodnog dana žena, Udruženje/udruga  BH novinari i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine uputili su danas Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH zahtjev za ratifikaciju 190.Konvencije o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada, te prateću Preporuku br.206 koju je donijela Međunarodna organizacija rada 2019. godine.  

 Navedenom aktivnošću  želimo skrenuti pažnju na rodno zasnovano nasilje u bh. društvu, osobito u oblastima rada, kao i na obavezu institucija vlasti u BiH na ratifikaciju 190. Konvencije o nasilju i uznemiravanju u oblasti rada, te prateću Preporuku br.206 koja traži sveobuhvatniju zaštitu radnika/ca.

Konvencija, poznata pod nazivom ILO 190,  štiti  sve radnike/ce i sve druge osobe koje se smatraju zaposlenicima/cama  prema nacionalnom pravu i praksi, neovisno o njihovom ugovornom odnosu ili radnom statusu. To podrazumijeva zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i osobe sa statusom pripravnika/ca, radnika/ca kojima je završilo zaposlenje, volontera/ki, tražitelja/ica posla, itd.

Prema statistikama Međunarodne federacije novinara (IFJ),  gotovo 65% žena  –medijskih radnica doživjele su zastrašivanje, prijetnje ili zlostavljanje u vezi sa svojim radom, podjednako  putem interneta ili na radnom mjestu, a preko 48%  novinarki tvrdi da su se u svom radu suočavale s rodno zasnovanim nasiljem. Generalna istraživanja pokazuju da 48% žena u BiH je iskusilo neki oblik nasilja od svoje petnaeste godine.

Konvencija obvezuje državu BiH na ratifikaciju radi kreiranja integriranog i rodno osjetljivog pristupa za prevenciju i eliminaciju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu.

U januaru 2020. godine Vijeće Evropske komisije donijelo je Odluku kojom daju ovlaštenja državama članicama da, u interesu Europske unije,  ratificiraju Konvenciju ILO 190, koja je Međunarodna organizacije rada proslijedila nadležnim evropskim institucijama i organizacijama.

Ratificiranje Konvencije ILO 190  predstavljala važan iskorak BiH na putu ka EU integracijama kao i unapređenje zaštite ženskih ljudskih prava u domenu rada osobito radnika/ca koje su dodatno izloženi viktimizaciji zbog svoje profesije.

BH novinari i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira smatraju da ratifikacija ILO 190 konvencije može osigurati dodatnu zaštitu novinara/ki, medijskih djelatnika/ca, sindikalista/kinja, kao i radnika/ca koje zbog profesije mogu biti izložene dodatnoj stigmatizaciji, nasilju i/ili seksualnom uznemiravanju.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest