NOVINARSKI MANIFEST 2019.: EVROPA TREBA NOVINARSTVO!
Strazbur, 19.04.2019.- Evropska federacija novinara – čiji je član i Udruženje/udruga BH novinari – u susret evropskim izborima donosi preporuke za kandidate za zastupnike u Evropskom parlamentu kako bi im pomogle u promicanju medijskih sloboda, pluralizma medija i kvalitetnog novinarstva u svim članicama Evropske unije, zemljama kandidatkinjama i onima koje se to nadaju postati.
Iako Povelja Evropske unije o temeljnim pravima zagovara slobodu izražavanja, medijske slobode i medijski pluralizam, novinarstvo i novinari nalaze se pod sve većim pritiscima.U posljednje dvije godine u Evropskoj su uniji poginula četiri novinara, što je napad na naše vrijednosti bez presedana. Finansijska stabilnost neovisnih medija ugrožena je, medijska koncentracija je u porastu, a sve veća moć internetskih platformi, koje karakterizira manjak odgovornost, transparentnosti i regulacije, javlja se kao prijetnja vijestima i informacijskom sistemu.

Stručna skupina Evropske komisije za borbu protiv dezinformacija (eng. HLEG) više je puta naglasila potrebu za ulaganjem u kvalitetno novinarstvo, kao i potrebu za medijskom pismenošću, pluralizmom, održivošću i inovacijama u medijima. Dosad je Evropski parlament bio predvodnik u zagovaranju medijskih sloboda, socijalne pravde, jednakosti, ljudskih prava i autorskih prava. Evropski izbori koji su pred nama dolaze u vrijeme kad se EU nalazi na prekretnici te kad se hitno treba ponovo povezati sa svojim građanima i zastupati njihove interese.

Želimo Evropu koja gleda u budućnost, u kojoj se – osim ekonomskog rasta – provode akcije koje osiguravaju pravo svih građana “da znaju”, odnosno pravo na pravovremenu i tačnu informaciju. Nažalost, svečano najavljeni Evropski stup socijalnih prava (eng. EPSR), kao i Evropski semestar, zajedno s drugim evropskim strategijama poput Jedinstvenog digitalnog tržišta (eng. Digital Single Market, DSM), ne osiguravaju odgovarajući okvir unutar kojeg bi zemlje članice trebale djelovati s ciljem zaštite novinara freelancera, koji često rade u ekstremno prekarnim uvjetima, a zbog čega napuštaju profesiju.

Budući europski proračun trebao bi ispuniti ciljeve EU-a o Europi nakon 2020. godine, a posebno one koji se tiču socijalnih pitanja i sprječavanja diskriminacije. Među njima su i ciljevi jednakog tretmana svih radnika, neovisno o vrsti njihova radnog odnosa. Također, Evropi je potreban novi politički impuls koji će prepoznati i podržati novinarstvo kao javno dobro od vitalne važnosti.

Stoga pozivamo sve kreatore politika da podrže naše prijedloge za povratak slobodnih, vjerodostojnih i pluralnih medija, uz suradnju s Vijećem Evrope, OSCE-om i drugim relevantnim sudionicima evropske medijske scene.

Evropa treba:
1. Pluralizam medija
2. Finansijsku održivost i budućnost novinarstva
3. Istraživačko novinarstvo
4. Kolektivno pregovaranje i socijalnu zaštitu svih medijskih radnika5. Izgradnju povjerenja i odgovornosti putem etičnog novinarstva
6. Zaštitu autorskih prava i poštene ugovore za sve
7. Snažan i neovisan javni medijski servis
8. Sigurnost novinara u radu: sankcioniranje prijetnji novinarima 

1. Pluralizam medija
Treba poticati zakonodavstvo koje teži uspostavi neovisnih medija i koje onemogućava koncentraciju vlasništva.
Preporuke
Da bi se mogla jamčiti transparentnost vlasništva u medijima, treba ojačati zakonodavstvo koje će uspješnije ograničavati monopolizaciju medijskog vlasništva i razmjer dominantne tržišne pozicije. Članice EU-a trebale bi osigurati učinkovite mehanizme neovisnog nadzora i usklađenosti sa zakonima kako bi se izbjegli sukobi interesa, osigurala urednička neovisnost i zaštitila uloga medija kao “psa čuvara” javnog interesa. Nastaviti podupirati evropske inicijative za nadzor neovisnosti medija i njihova vlasništva, poput Inicijative za nadzor medijskog pluralizma (eng. Media Pluralism Monitor) te redovno provjeravati jesu li izmjene evropskog zakonodavstva u skladu s načelima medijskih sloboda i pluralizma. Inicijative trebaju ostati komplementarne s nacionalnim odredbama koje jačaju referentna načela. Podržati inicijative koje se zalažu za ravnopravnost spolova i kulturalnu raznolikost u redakcijama, i to u svim aspektima radnog puta novinara, od ulaska u profesiju i napredovanja u karijeri, preko usklađivanja privatnog i profesionalnog života, do plaće i dostupnosti vodećih pozicija i izvora informacija. Medijski pluralizam i demokratija zahtijevaju medijsku zastupljenost svih društvenih skupina.

2. Financijska održivost i budućnost novinarstva
Kvaliteta i raznolikost medija može se postići samo dugoročnim neovisnim finansiranjem – ulaganjem u medijski sadržaj i obrazovanje novinara. Nadamo se da će se evropska opredijeljenost za razvoj održivog medijskog sistema odraziti na fondu Creative Europe za 2021. – 2027. godinu. Nedavno izmijenjena Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) s pravom naglašava ulogu medijske pismenosti, što od zemalja članica zahtijeva implementaciju mjera koje potiču razvoj vještina te vrste pismenosti (Članak 33a).
Preporuke
Poduprijeti inicijative koje istražuju nove načine finansiranja novinarskog rada, uključujući neprofitne financijske modele te razvijanje novih društveno održivih ekonomskih modela usmjerenih prema finansiranju i podupiranju profesionalnog, neovisnog i istraživačkog novinarstva (kao i prekogranične novinarske suradnje). Evropska unija i organizacije poslodavaca trebale bi ulagati u novinarski rad i razvoj novinarskih vještina. Novinari, uključujući freelancere, trebaju imati mogućnosti dodatnog obrazovanja. Potrebno je ulagati u strukovno obrazovanje i edukacije o rodnoj i kulturalnoj raznolikosti, kako za novinare, tako i za uprave medijskih kuća.Da bi se novinarstvu osigurala budućnost, EU mora poticati medijsku pismenost svih generacija građana. Na nacionalnoj razini, potrebno je promicati edukacije za novinare, kao i one koje provode sami novinari.

3. Istraživačko novinarstvo
Uloga istraživačkog novinarstva je podsjećati institucije i ljude na odgovornim pozicijama na njihovu odgovornost prema javnosti. Novinari bi morali moći istraživati bez straha da će biti obuhvaćeni mjerama praćenja ili da će ih netko tužiti.
Preporuke
Novinarima i građanima dati otvoren pristup dokumentima i javim podacima.Podržati sve prijedloge za zaštitu novinara u EU, koji su često meta tužbi čija je namjera cenzura ili zastrašivanje; dekriminalizirati klevetu.Zahtijevati pravo na zaštitu novinarskog izvora u svim članicama EU-a.Boriti se protiv sve većeg (digitalnog) nadzora.

4. Kolektivno pregovaranje i socijalna zaštita svih medijskih radnikaPotrebno je ojačati prava novinara – a posebno freelancera – na sindikalno udruživanje i zastupanje u kolektivnim pregovorima i ugovorima, kao što je zajamčeno Poveljom vuropske unije (Članak 12.). Odredbu treba utemeljiti na nedavnoj odluci Vijeća ministara i Vijeća Europe kojom se dokida ograničavanje kolektivnog pregovaranja za samozaposlene građane.
Preporuke
Ohrabriti inicijative kojima se uspostavlja i jača socijalni dijalog u medijskom sektoru na nacionalnoj i europskoj razini, posebno u državama članicama u kojima takav dijalog jedva da postoji. Osigurati jednaka prava i tretman za sve oblike zaposlenja, uključujući freelancere i novinare koji rade u digitalnim medijima, start-upovima… kroz poštene radne ugovore uz odgovarajuću socijalnu zaštitu. Osigurati da zakon tržišnog natjecanja ne potkopa pravo na kolektivno pregovaranje. U primjeni pravila tržišnog natjecanja treba uzeti u obzir asimetriju pregovaračkih snaga s kojima se suočava slabija pregovaračka strana, a to su često freelanceri. Poboljšati rodnu jednakost u novinarstvu, posebno u kontekstu plaća. Potrebno je provesti preciznu analizu razlika u plaćama u medijskom sektoru s obzirom na rod te donijeti odgovarajuće zakone.

5. Izgradnja povjerenja i odgovornosti kroz etično novinarstvo
Posljednjih godina došlo je do pada povjerenja u medije, a posebno u sadržaje koje se dijele na društvenim mrežama. Odgovorni i transparentni mediji koji donose točne, pravodobne i nepristrane informacije najbolje su sredstvo protiv dezinformiranja. 
Preporuke
Promicati samoregulatorne mjere poput etičkih kodeksa ili tijela kao što su novinarska vijeća časti, kako bi se učvrstili visoki standardi u novinarstvu, ali i u digitalnim medijima i na društvenim mrežama.Poduprijeti inicijative koje potiču raznolikost medijskog sadržaja uključivanjem glasova svih društvenih skupina.Potrebna je jasna politika i zakonski okvir da bi se osigurali transparentnost i odgovornost dominantnih platformi za sadržaje na društvenim mrežama; primjerice, indikatori transparentnosti izvora, učinkovita samoregulacija i ulaganja.

6. Zaštita autorskih prava i pošteni ugovori za sve
Novinarska autorska prava (uključujući prava freelancera i fotoreportera) moraju biti zaštićena tako da novinarima jamče poštenu naknadu za rad i poštene ugovore, a moraju biti dogovorena u ravnopravnom pregovaračkom procesu novinara i poslodavaca.
Preporuke
Primijeniti načela srodnih prava u novinskim izdanjima.Osigurati puno zakonsko priznanje novinara kao autora te poštenu i proporcionalnu distribuciju novinarskih prihoda zarađenih na digitalnim proizvodima, a koji proizlaze iz autorskih prava.Provesti mjere za osiguranje transparentnosti stvaranjem baza autora i izvođača (proizvođača, producenata, nakladnika i dr.) s ciljem osiguranja poštene naplate rada.

7. Snažan i neovisan javni medijski servis
Javne medijske servise napadaju u cijeloj Europi, a oni su temeljni stup medijskog pluralizma koje treba aktivno promicati i štititi.
Preporuke
Podupirati samoodrživi model financiranja neovisnog javnog medijskog servisa koji će služiti javnom interesu.Zagovarati zaštitu javnog medijskog servisa od političkog uplitanja u uređivačku politiku i uredničke slobode.Zagovarati fleksibilan, inovativan i razvojni model javnog medijskog servisa, s naglaskom na online-emitiranje, koji će tako doprijeti do svih publika (a posebno mladih).Zalagati se za reforme javnog medijskog servisa u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU.

8. Sigurnost novinara u radu: sankcionirati prijetnje novinarima
Novinari imaju pravo raditi slobodno, bez straha od fizičkog nasilja ili zatvora. Potrebno je provesti mjere za povećanje osobne sigurnosti novinara.
Preporuke
Preporuke Vijeća Evrope CM Rec (2016)4 o zaštiti novinarstva te sigurnosti novinara i ostalih medijskih radnika prenijeti u nacionalna zakonodavstva.Nadzirati aktivne istrage o ubojstvima i fizičkim napadima na novinare u Europskoj uniji.Boriti se protiv prijetnji i maltretiranja novinara, a posebno novinarki, na internetu.

Novinarstvo je javno dobro!

Europska federacija novinara/Udruženje/udruga BH novinari
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest