EU prilagođava pravila o autorskim pravima digitalnom dobu

EU mijenja pravni okvir za autorska prava kako bi ga prilagodio potrebama današnjeg digitalnog okruženja. Vijeće je danas donijelo direktivu kojom se modernizira postojeće zakonodavstvo EU-a o autorskom pravu kako bi se pripremio teren za istinsko jedinstveno digitalno tržište. Novim pravilima osigurava se odgovarajuća zaštita autorâ i umjetnikâ, a istodobno se otvaraju nove mogućnosti za internetski pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom i njegovo dijeljenje diljem Europske unije.

“Vrlo sam zadovoljan što smo izradili uravnoteženi tekst kojim se stvaraju brojne mogućnosti za kreativne sektore u Europi, koji će napredovati i u kojima će se bolje odražavati naša kulturna raznolikost i druge europske zajedničke vrijednosti, kao i za korisnike čija će se sloboda izražavanja na internetu konsolidirati. Ovo je ključna etapa u razvoju čvrstog i funkcionalnog jedinstvenog digitalnog tržišta”- kaže Valer Daniel Breaz, rumunjski ministar kulture i nacionalnog identiteta.

Direktivom je obuhvaćen niz pitanja koja se mogu podijeliti u tri kategorije:

A) prilagodba iznimaka od autorskih prava i njihovih ograničenja digitalnom i prekograničnom okruženju
direktivom se uvode obvezne iznimke od autorskih prava za potrebe rudarenja teksta i podataka, aktivnosti nastave na internetu te očuvanja i širenja kulturne baštine putem interneta.

B) poboljšanje prakse licenciranja radi osiguravanja šireg pristupa kreativnom sadržaju
direktivom se utvrđuju usklađena pravila kojima se olakšava:

  • iskorištavanje djela koja se više ne komercijaliziraju (nedostupna djela)
  • izdavanje kolektivnih licencija s proširenim učinkom i
  • stjecanje prava za filmove na platformama za video na zahtjev.

C) postizanje tržišta za autorska prava koje dobro funkcionira
direktivom se uvodi novo pravo izdavačâ informativnih publikacija za internetsku uporabu njihovih publikacija. Autori djela uvrštenih u informativnu publikaciju imat će pravo na dio prihoda izdavača informativnih publikacija koji se ostvaruje tim novim pravom.

Kad je riječ o platformama za razmjenu sadržaja na internetu koje se temelje na modelu sadržaja koji su učitali korisnici, direktivom se pojašnjava pravni okvir unutar kojega one djeluju. Takve će platforme u načelu morati dobiti licenciju za djela zaštićena autorskim pravom koja su učitali korisnici, osim ako je udovoljen niz uvjeta navedenih u direktivi. Nositelji prava stoga će moći bolje pregovarati o uvjetima iskorištavanja svojih djela na internetu te će od tih platformi dobivati naknadu za internetsku uporabu svojih sadržaja. Direktivom se istodobno korisnicima omogućuje slobodno stvaranje i učitavanje sadržaja u svrhu citiranja, kritike, osvrta, karikature, parodije i pastiša. U tu svrhu navedene iznimke, koje su trenutačno neobvezne za države članice, postaju obvezne iznimke za ovu posebnu vrstu uporabe.

U direktivi je sadržano i pravo autorâ i izvođačâ na primjerenu i razmjernu naknadu na temelju licenciranja ili prijenosa njihovih prava te se uvodi obveza transparentnosti u pogledu iskorištavanja licenciranih djela, kao i mehanizam za prilagodbu naknade, zajedno s namjenskim mehanizmom alternativnog rješavanja sporova. Programeri su isključeni iz ovih pravila.

Sljedeći koraci

Nakon potpisivanja direktive i njezina objavljivanja u Službenom listu EU-a države članice imat će 24 mjeseca za prenošenje novih pravila u svoja nacionalna prava.

Izvor: Europa.eu/hr

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest