Udruženje/udruga BH novinari oštro protestira protiv pokušaja Suda BiH da onemogući slobodan pristup informacijama u posjedu ove javne institcije, na način kako je predloženo u Pravilnika o ostvarivanju pristupa informacijama pod kontrolom Suda BiH, koji je ova pravosuda institucija počela primjenjivati krajem prošle sedmice.

Bosna i Hercegovina ima Zakon o slobodi pristupa informacijama koji decidno kaže da „svaka osoba ima pravo pristupa informacijama u najvećoj mogućoj mjeri sukladno javnom interesu, a javna tijela imaju odgovarajuću obavezu objavljivanja informacija“. Ograničavanje medija i novinara u pristupu inoformacijama i uskraćivanje prava propisanih ovim zakonom, kako je određeno navedenim Pravilnikom Suda BIH, nije ništa drugo do zavođenje najrigidnijeg oblika cenzure na informacije u posjedu ovog suda.

Podsjećamo Sud BiH da je Zakon o slobodi pristupa informacijama donesen kako niko ne bi odlučivao na koje informacije javnost ima pravo, štiteći sve ono što je neophodno, kako u interesu države tako i građanina – pojedinca kroz instituciju “suđenja zatvorenog za javnost”. Zakon također ne poznaje nikavu selekciju medija u pristupu informacijama i odlučivanje ko, kako i koliko prati rad Suda BIH može biti višestruko negativna po sam Sud BiH, budući da svaki građanin, odnosno medij, ima podjednako pravo na informacije u posjedu ove javne institucije. Bilo kakvo kršenje Zakon o slobodi pristupa informacijama nije ništa drugo do zloupotreba Suda BiH, koja je, nažalost, zaživjela u praksi kroz ranije nametnuta ograničenja novinarim i koja se potvrđuje ponovo kroz primjenu ovog Pravilnika.

Sud BiH je od početka svog rada ustanovio pravila kojih nema ni u jednom drugom sudu u ovoj državi, zabranjujući novinarima unošenje diktafona, fotoaparata i kamera u sudnice. Pitamo se po kom zakonu? Kao kompromisno rješenje nudili su svoje snimke jako lošeg kvaliteta, jer njihova oprema i nije namjenjena za nešto takvo. Uz to, u Pravilniku i sami priznaju da sve sudnice nemaju ni tu lošu opremu, pa se sa pojedinih suđenja uopće nisu mogli dobiti bilo kakvi snimci, što je najviše koristilo optuženima. Pravilnikom je određeno i kad mediji neće moći dobijati ni loše snimke Suda, pa se navodi da će to biti u slučaju „nedoličnog ponašanju“. Postavlja se pitanje koga u takvim slučajevima štiti Sud BiH? Građane i javnost ili svoje sudije, koji su također odgovorni javnosti za svoj rad? Uz to, Sud BiH se upustio i u određivanje načina na koji će mediji i novinari prenositi informacije, što je nedopustivo sa aspekta prava na slobodu izražavanja.

Udruženje/udruga BH novinari smatra kako je Sud BiH, kao javno tijelo, zloupotrijebio Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH i svojom podzakonskim aktom, nazvanim Pravilnik,  na najbrutalniji način derogirao zakon koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Uvodeći Pravilnikom “svoja pravila”, postavljajući niz nivoa odlučivanja i komplicirajući ukupan postupak za dobijanje informacija, Sud BiH se svrstao na stranu onih koji krše ne samo zakone BiH nego i Opću Deklaraciju o pravima čovjeka iz 1948, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Zbog toga pozivamo nadležne institucije BiH koje štite i sprovode poštivanje zakona BiH da reagiraju i onemoguće vraćanje BiH u vremena kada su zakoni i međunarodne norme, koje reguliraju univerzalne pricipe ljudskih prava i sloboda za BiH bili van pravnog, ali i moralnog sistema vrijednosti.

Udruženje/udruga BH novinari će se, ukoliko Sud BiH ipak počne primjenjivati ovaj pravilnik, za mišljenje obratiti Ustavnom sudu BiH.

Upravni odobr Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest