Na čitavom području BiH, pa tako i na teritoriji Brčko distrikta, najviše se krše prava novinara i medijskih uposlenika koja proističu iz njihovog radno-pravnog satusa, te prava na dostojanstven i slobodan rad, izjavila je Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja „BH novinara“ na javnoj debati održanoj u Brčkom sa medijskim radnicima iz te regije.

Govoreći o kršenju novinarskih prava, Rudićeva je istakla da su novinari nezaštištićeni zbog toga što nekoliko ključnih oblasti ne funkcioniše onako kako bi trebalo.

– Novinari imaju veliki problem u zaštiti svojih prava jer nadležne inspekcije ne rade svoj posao, pravosuđe se ne bavi dovoljno ozbiljno pravom na slobodu izražavanja i interesom javnosti u smislu primjene Zakona o zaštiti od klevete, te ne radi na zaštiti radnih prava kroz radno-pravne sporove. Takođe je evidentan problem sa rukovodstvom u javnim medijima koja ne poštuju odluke suda i ne osvrću se na sudska uputstva o provodjenju sudskih odluka, rekla je Rudić.

Naglasila je da je veliki problem i to što novinari nisu jedinstveni i solidarni, te da ne poznaju dovoljno svoja prava.

– Novinari su razjedinjeni u brojna udruženja i sindikalne organizacije, a nisu spremni da se međusobno štite zbog različitih političkih uticaja i povezanosti upravljačkih struktura u medijima sa različitim ekonomsko–političkim lobijima. Interesantno je da novinari često izvještavaju o pravima radnika u privredi, administraciji ili nekim institucijama, a veoma malo govore u javnosti o svojim pravima, naglasila je Rudić.

Brčanski novinari, koji su prisustvovali ovom sastanku ukazali su na brojne probleme koji su identični teškoćama sa kojima se suočavaju njihove kolega u entitetima, a najviše se tiču neriješenog radno-pravnog statusa. Upozorili su da u ovoj lokalnoj zajednici zaštitu svojih prava ne mogu tražiti preko sindikalne organizacije jer nisu sindikalno organizovani, ali ni preko udruženja jer nisu udruženi. Pojašnjavaju da je jedina medijska ustanova u Brčkom koja ima svoju sindikalnu organizaciju Javno preduzeće Radio Brčko, dok su ostali novinari i medijski uposlenici u potpunosti nezaštićeni. Smatraju da hza zaštitu svojih prava mogu da se oslone samo na Zakon o zaštiti od klevete distrikta koji je skoro identičan entitetskim koji je u primjeni od 2003. godine.

– Ako gledamo kroz broj sudskih sporova, situacija u Brčko Distriktu bi se mogla ocijeniti jako dobrom u oblasti zaštite prava novinara na slobodu izražavanja i radno – pravnog statusa jer je na ovdašnjem sudu u posljednjih nekoliko godina bilo 10 sudskih procesa u vezi sa novinarima i medijima ali je realna slika sasvim drugačija jer se i ovdje novinari suočavaju sa brojim nepravdama i kršenjima njihovih prava, ocijenio je Selim Karamehić, sudija Osnovnog suda u Brčko Distriktukoji je pozvao sve medijske uposlenike da više koriste zakonski okvir i sudske institucije kako bi zaštitili sebe i svoje kolege.

O pravima medijskih uposlenika na javnoj debati u Brčkom govorili su još: Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih radnika BiH, Ilija Kalajdžić, predsjednik Sindikata Brčko Distrikt BiH, Predrag Kojić, predsjednik Sindikata RTV Brčko, Predrag Pavlović, advokat Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć i Siniša Milić, novinar koji priprema magistarski rad o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u Brčko Distriktu. Na kraju ove debate predstavljen je priručnik pod nazivom „100 prvih pitanja“ o pravima medijskih radnika u BiH koji su krajem 2010. Godine štampali BH novinari u okviru projekta Mediamanifest.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest