Pravosuđe ima obavezu da poveća transparentnost svog rada

Piše: Sanela Gorušanović-Butigan

 Osnovni razlog izrade i usvajanja Komunikacijske strategije VSTV-a BiH je uspostavljanje unaprijeđene, djelotvorne i dvosmjerne komunikacije, kojom će se osigurati nesmetan protok informacija kroz međusobno uvažavanje i poštovanje svih sudionika u komunikaciji.

Dakle, dokument Komunikacijske strategije, stoga, ima ambiciju da, pored utvrđivanja ciljeva, poruka i principa komunikacije, kao i definisanja ciljnih grupa i komunikacionih kanala VSTV-a BiH, dâ strateški okvir i smjernice za unapređenje transparentnosti sudskog i tužilačkog sistema u BiH. Također, njen cilj je da definiše okvir interne komunikacije unutar institucije VSTV-a BiH, te kreira mehanizme disperzije ovlaštenja za komuniciranje sa javnošću putem medija. Dakle, VSTV BiH će, kao institucija, usmjeravati komunikacijske programe i aktivnosti definisane ovim dokumentom, kao „kišobran strategijom“ za cjelokupno pravosuđe. Upravo zato, prilikom usvajanja Komunikacijske strategije, Vijeće je usvojilo i zaključak da su sudovi u obavezi da, kroz svoje strateške planove i godišnje programe rada, kao jedan od ciljeva, uključe i povećanje transparentnosti svog rada.

Na bazi prethodno urađene analize snaga i slabosti, te prilika i prijetnji (kako na nivou VSTV-a BiH, tako i na nivou čitavog pravosudnog sistema), koje su uključivale političke, ekonomske, društvene i tehnološke aspekte, kreirani su krovni zadaci Komunikacijske strategije:

  • Postizanje većeg nivoa transparentnosti rada VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa;
  • Unapređenje povjerenja javnosti u sistem pravosuđa u BiH.

Upravo su, na bazi ovih krovnih zadataka, kreirani osnovni i specifični ciljevi koji se žele postići kroz sistemski pristup komuniciranju pravosuđa sa građanima, neposredni i putem medija.

Dokument je, potom, definisao ključne poruke koje će se nastojati komunicirati sa građanima, kako bi se rad pravosuđa, ali i okvir nadležnosti i ograničenja, jasno i kontinuirano saopštavao kroz različite komunikacijske kanale. Ključne poruke definisane Komunikacijskom strategijom su, dakle:

  • Osiguravanjem nezavisnog, nepristranog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa, VSTV BiH omogućava jednak pristup pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom, čime se doprinosi učvršćivanju vladavine prava u BiH.
  • Pravosudni sistem je garant pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti kao i efikasnog i kvalitetnog ostvarivanja zaštite prava i sloboda građana.

Komunikacijska strategija je definisala i komunikacijske partnere, odnosno ciljne grupe sa kojima će se nastojati komunicirati sve one informacije koje su od značaja za razumijevanje rada i funkcionisanja pravosudnog sistema. Tako su Strategijom definisane semi-interne javnosti (sudije i tužioci; predsjednici sudova i glavni tužioci; udruženja sudija i tužilaca) i eksterne javnosti (predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti; akademska zajednica; nevladine organizacije/organizacije civilnog društva; strukovna udruženja; advokatske komore; mediji i novinari; međunarodne organizacije i građani BiH).

Pored toga, Komunikacijska strategija se bavi i metodama i sredstvima komunikacije, kako bi se realizovali opšti i specifični ciljevi, a poruke uspješno komunicirale ka navedenim ciljnim javnostima. S tim u vezi, pažnja je posvećena saopštenjima za javnost, konferencijama za novinare, javnim nastupima u medijima, organizovanju različitih događaja, web stranicama, mini kampanjama za javno informisanje, te društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

Dio Komunikacijske strategije je posvećen i oblasti interne komunikacije, te je akcenat stavljen na komunikaciju između rukovodilaca VSTV-a BiH i zaposlenika institucije, odnosno rukovodilaca pravosudnih institucija i zaposlenika.

Poseban segment Komunikacijske strategije je posvećen kriznoj komunikaciji, dajući okvir za planiranje i upravljanje komunikacijom u kriznim situacijama, kao i korištenjem društvenih mreža kao komunikacijskog kanala od strane pravosudnih institucija.

Konačno, dokument Komunikacijske strategije je definisao i pitanje evaluacije provođenja aktivnosti i mjera koje su definisane Akcionim planom za implementaciju Komunikacijske strategije.

(Autorica je dopredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest