• Register

 eng1 eng1

Ulazak na sajt

Odluka o članarini PDF Ispis E-mail
11 04. 2011
 

Udruženje/udruga "BH novinari" je na godišnjoj skupštini održanoj na Vlašiću  8. i 9.6.2012. godine,  donijelo je

O   D   L    U    K    U

o visini i načinu plaćanja članarine

 

Član 1.
Godišnja članarina za članove Udruženja/udruge "BH novinari" (u daljem tekstu: BHN) iznosi :

  1. za punopravne članove  -     25 KM
  2. za studente žurnalistike  -      5  KM
  3. za počasne članove        -   140 KM

 

Član 2.
Članarina se plaća na godišnjem nivou  i treba se izmiriti najkasnije do 31. jula u tekućoj godini.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja,  biće omogućeno plaćanje članarine u  tri rate.

Član 3.
Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN ili kešom u Uredu BHN u Sarajevu,   o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena  gotovinom polaže se na bankovni račun BHN najkasnije dan nakon preuzimanja novca.

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (svaka 3 mjeseca) izvještava Upravni i Izvršni odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za tekuću godinu.

Član 4.
Izmirenje godišnje članarine prema BHN je uvjet za dobijanje press kartice IFJ.

Za izdavanje IFJ kartice članarina iznosi 40 KM ( ili 20 EURO) što je cijena koju  je odredila Međunarodne federacije novinara ( IFJ).

Član 5.
Članovi BHN,  koji ne plate godišnju članarinu do predvidjenog roka,  biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog upozorenja, ne plate članarinu,  Upravni odbor BHN će donijeti odluku o isključenju  iz članstva .

Član 6.
O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima  sporazum o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje ppusta na odnovi članstva u BHN.

O isključenju iz BHN članstva biće obaviještena i Medjunarodna federacija novinara, od koje će biti zatraženo poništenje IFJ press kartice.

Član 7.
O novoj članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze, biće pismenim putem (mail, fax...) upoznati svi članovi BHN.

Član 8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Linija za pomoć novinarima

linija
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 255 600

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. BH Novinari. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media